آيات تسلی دهنده در شرايط سخت

اشتراک این پست

آيات تسلی دهنده در شرايط سخت

زمانی که شما احساس نگرانی می کنيد؟

تمام انديشه خود را به وی واگذاريد زيرا که او برای شما فکر می کند.

اول پطرس ٧:۵

دل شما مضطرب نشود! به خدا ايمان آوريد به من نيز ايمان آوريد.

يوحنا ١:١۴

سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در يک بدن خوانده شده ايد و شاکر باشيد.

کولسيان ١۵:٣

برای هيچ چيز انديشه مکنيد، بلکه در هر چيز با صلات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض

کنيد. و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسيح عيسی نگاه خواهد داشت.

فيليپيان ۶:۴ و ٧

دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زيرا که بر تو توکل دارد.

اشعيا ٣:٢۶

به سلامتی می خسبم و به خواب هم می روم زيرا که تو فقط ای خداوند مرا در اطمينان ساکن می سازی.

مزمور ٨:۴

اما خدای من همه احتياجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسيح عيسی رفع خواهد نمود.

فيليپيان ١٩:۴

هنگامی که بخوابی، نخواهی ترسيد و چون دراز شوی خوابت شيرين خواهد شد.

امثال سليمان ٢۴:٣

زيرا ما که ايمان آورديم، داخل آن آرامی می گرديم، چنانکه گفته است: ” در خشم خود قسم خوردم که به آرامی

من داخل نخواهند شد.” پس برای قوم خود آرامی سَبَت باقی می ماند.

عبرانيان ٣:۴ و ٩

از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حيات و سلامتی است.

روميان ۶:٨

آنانی را که شريعت تو را دوست می دارند، سلامتی عظيم است و هيچ چيز باعث لغزش ايشان نخواهد شد.

مزمور ١۶۵:١١٩

آنکه در سِتر حضرت اعلی نشسته است، زير سايه قادر مطلق ساکن خواهد بود. در باره خداوند می گويم که او

ملجا و قلعه من است و خدای من که بر او توکل دارم.

مزمور ١:٩١ و ٢

سلامتی خود را برای شما می گذارم، سلامتی خود را به شما می دهم. نه چنان که جهان می دهد، من به شما می

دهم. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.

يوحنا ٢٧:١۴

زمانی که شما احساس افسردگی می کنيد؟

چون صالحان فرياد برآوردند خداوند ايشان را شنيد و ايشان را از همه تنگيهای ايشان رهايی بخشيد.

مزمور ١٧:٣۴

چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود، چون از نهرها عبور نمايی تو را فرا نخواهند گرفت. چون از ميان آتش

رَوی، سوخته نخواهی شد و شعله اش تو را نخواهد سوزانيد.

اشعيا ٢:۴٣

زيرا که غضب او لحظه ای است و در رضامندی او زندگانی. شامگاه گريه نزيل می شود. صبحگاهان شادی رخ

می نمايد.

مزمور ۵:٣٠

تا قرار دهم برای ماتميان صهيون و به ايشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض

نوحه گری و ردای تسبيح را به جای روح کدورت تا ايشان درختان عدالت و مَغروس خداوند به جهت تمجيد وی

ناميده شوند.

 اشعيا ٣:۶١

متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح که پدر رحمتها و خدای جميع تسليات است، که ما را در هر تنگی م ا

تسلی می دهد تا ما بتوانيم ديگران را در هر مصيبتی که باشد تسلی نماييم، به آن تسلی که خود از خدا يافته ايم.

دوم قرنتيان ٣:١ و ۴

زيرا يقين می دانم که نه موت و نه حيات، نه فرشتگان، نه رؤسا و نه قدرتها، نه چيزهای حال و نه چيزهای آينده،

نه بلندی و نه پستی و نه هيچ مخلوق ديگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسيح

عيسی است جدا سازد.

روميان ٣٨:٨ و ٣٩

خلاصه ای برادران، هر چه راست باشد و هر چه مجيد، هر چه عادل و هر چه پاک، هر چه جميل و هر چه نيک

نام است، هر فضيلت و هر مدحی که بوده باشد، در آنها تفکر کنيد.

فيليپيان ٨:۴

شکسته دلان را شفا می دهد و جراحتهای ايشان را می بندد.

مزمور ٣:١۴٧

و برای ايشان مثلی آورد در اينکه می بايد هميشه دعا کرد و کاهلی نورزيد.

لوقا ١:١٨

پس به ايشان گفت: برويد و خوراکهای لطيف بخوريد و شربتها بنوشيد و نزد هر که چيزی برای او مهيا نيست

حصه ها بفرستيد، زيرا که امروز، برای خداوند ما روز مقدس است، پس محزون نباشيد زيرا که سُرور خداوند

قوت شما است.

نحميا ١٠:٨

فديه شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنم به صهيون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ايشان خواهد بود و

شادمانی و خوشی را خواهند يافت و غم و ناله فرار خواهد کرد.

اشعيا ١١:۵١

زمانی که شما احساس نارضايتی می کنيد؟

شير بچگان بينوا شده، گرسنگی می کشند و اما طالبان خداوند را به هيچ چيز نيکو کمی نخواهد شد.

مزمور ١٠:٣۴

اينک بر زمين تشنه آب خواهم ريخت و نهرها بر خشک. روح خود را بر ذريت تو خواهم ريخت و برکت خويش

را بر اولاد تو.

اشعيا ٣:۴۴

بر خداوند توکل نما و نيکويی بکن. در زمين ساکن باش و از امانت پرورده شو.

مزمور ٣:٣٧

ای خدا، تو خدای من هستی. در سحر تو را خواهم طلبيد. جان من تشنه تو است. و جسدم مشتاق تو در زمين

خشک تشنه بی آب. چنانکه در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم. چونکه رحمت تو از حيات

نيکوتر است. پس لبهای من تو را تسبيح خواهد خواند. از اين رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند،

دستهای خود را به نام تو خواهم برافراشت. جان من سير خواهد شد چنانکه از مغز و پيه. و زبان من به لبهای

شادمانی تو را حمد خواهد گفت.

۵مزمور ١:۶٣

ذلت را می دانم و دولتمندی را هم می دانم، در هر صورت و در همه چيز، سيری و گرسنگی، دولتمندی و افلاس

را ياد گرفته ام. قوت هر چيز را دارم در مسيح که مرا تقويت می بخشد.

فيليپيان ١٢:۴ و ١٣

و قوم من از احسان من سير خواهند شد.

ارميا ١۴:٣١

ولی خدا قادر است که هر نعمتی را برای شما بيفزايد تا هميشه در هر امری کفايت کامل داشته، برای هر عمل

نيکو افزوده شويد.

دوم قرنتيان ٨:٩

اينک خدا نجات من است بر او توکل نموده، نخواهم ترسيد. زيرا ياه يهوه قوت و تسبيح من است و نجات من

گرديده است.

اشعيا ٢:١٢ و ٣

خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زيرا ايشان سير خواهند شد.

متی ۶:۵ 

زمانی که شما احساس آشفتگی می کنيد؟

زيرا که او خدای تشويش نيست بلکه خدای سلامتی، چنانکه در همه کليساهای مقدسان.

اول قرنتيان ٣٣:١۴

زيرا خدا روح جبن را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأديب را.

دوم تيموتاوس ٧:١

زيرا هر جايی که حسد و تعصب است، در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود می باشد. لکن آن حکمت که از بالا

است، اول طاهر است و بعد صلح آميز و ملايم و نصيحت پذير و پر از رحمت و ميوه های نيکو و بی تردد و بی

ريا. ميوه عدالت در سلامتی کاشته می شود برای آنانی که سلامتی را به عمل می آورند.

١٨يعقوب ١۶:٣

چونکه خداوند يهوه مرا اعانت می کند پس رسوا نخواهم شد. از اين جهت روی خود را مثل سنگ خارا ساختم و

می دانم که خجل نخواهم گرديد.

اشعيا ٧:۵٠

اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدايی که هرکس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی

نمايد و به او داده خواهد شد.

يعقوب ۵:١

به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکيه مکن. در همه راههای خود او را بشناس، و او

طريقهايت را راست خواهد گردانيد.

امثال سليمان ۵:٣ و ۶

تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که بايد رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است

نصيحت خواهم نمود.

مزمور ٨:٣٢

آنانی که شريعت تو را دوست می دارند، سلامتی عظيم است و هيچ چيز باعث لغزش ايشان نخواهد شد.

مزمور ١۶۵:١١٩

نصيب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. او تا به ابد نخواهد گذاشت که مرد عادل جنبش خورَد.

مزمور ٢٢:۵۵

چون از آبها بگذری، من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمايی تو را فرو نخواهد گرفت. چون از ميان

آتش رَوی، سوخته نخواهی شد و شعله اش تو را نخواهد سوزانيد.

اشعيا ٢:۴٣

ضعيفان را قوت می بخشد و ناتوانان را قوت زياده عطا می نمايد.

اشعيا ٢٩:۴٠

و گوشهايت سخنی را از عقب تو خواهد شنيد که می گويد:” راه اين است، در آن سلوک بنما هنگامی که بطرف

راست يا چپ می گردی.”

اشعيا ٢١:٣٠

برای هيچ چيز انديشه مکنيد، بلکه در هر چيز با صلات و دعا با شکر گزاری مسئولات خود را به خدا عرض

کنيد. و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسيح عيسی نگاه خواهد داشت.

فيليپيان ۶:۴ و ٧

زمانی که شما احساس تجربه و آزمايش می کنيد؟

پس آنکه گمان برد که قائم است، با خبر باشد که نيفتد. هيچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت.

اما خدا امين است که نمی گذارد شما فوق از طاقت خود آزموده شويد، بلکه با تجربه مفری نيز می سازد تا يارای

تحمل آن را داشته باشيد.

اول قرنتيان ١٢:١٠ و ١٣

پس چون رئيس کَهَنه عظمی داريم که از آسمانها درگذشته است يعنی عيسی، پسر خدا، اعتراف خود را محکم

بداريم. زيرا رئيس کَهَنه ای نداريم که نتواند همدرد ضعفهای ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چيز به مثال م ا

بدون گناه. پس با دليری نزديک به تخت فيض بياييم تا رحمت بيابيم و فيضی را حاصل کنيم که در وقت ضرورت

ما را اعانت کند.

١۶عبرانيان ١۴:۴

زيرا که چون خود عذاب کشيده، تجربه ديد استطاعت دارد که تجربه شدگان را اعانت فرمايد.

عبرانيان ١٨:٢

پس خداوند می داند که عادلان را از تجربه رهايی دهد.

دوم پطرس ٩:٢

زيرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد، چونکه زير شريعت نيستيد بلکه زير فيض.

روميان ١۴:۶

کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم.

مزمور ١١:١١٩

هيچ کس چون در تجربه افتد، نگويد:” خدا مرا تجربه می کند.” زيرا خدا هرگز از بديها تجربه نمی شود و او هيچ

کس را تجربه نمی کند. لکن هر کس در تجربه می افتد وقتی که شهوت وی او را می کِشَد و فريفته می سازد.

يعقوب ١٣:١ و ١۴

هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، اما هر که آنرا اعتراف کند و ترک نمايد رحمت خواهد يافت.

امثال ١٣:٢٨

اگر به گناهان خود اعتراف کنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد.

اول يوحنا ٩:١

هشيار و بيدار باشيد زيرا که دشمن شما ابليس مانند شير غران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. پس به

ايمان استوار شده، با او مقاومت کنيد، چون آگاه هستيد که همين زحمات بر برادران شما که در دنيا هستند می آيد.

اول پطرس ٨:۵ و ٩

خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانايی قوت او زورآور شويد. اسلحه تمام خدا را بپوشيد تا بتوانيد ب ا

مکرهای ابليس مقاومت کنيد. بر روی اين همه سپر ايمان را بِکِشيد که به آن بتوانيد تمامی تيرهای آتشين شرير ر ا

خاموش کنيد.

افسسيان ١٠:۶ و ١١ و ١۶

پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت کنيد تا از شما بگريزد.

يعقوب ٧:۴

ای فرزندان، شما از خدا هستيد و بر ايشان غلبه يافته ايد، زيرا او که در شماست، بزرگتر است از آنکه در جهان

است.

اول يوحنا ۴:۴

ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شويد، کمال خوشی دانيد. چونکه می دانيد که امتحان ايمان

شما صبر را پيدا می کند. لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شويد و محتاج هيچ چيز نباشيد. خوشا به

حال کسی که متحمل تجربه شود، زيرا که چون آزموده شد، آن تاج حياتی را که خداوند به محبان خود وعده

فرموده است، خواهد يافت.

يعقوب ٢:١ و ٣و ١٢

الان او را که قادر است که شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عيب به فرحی عظيم

قائم فرمايد، يعنی خدای واحد و نجات دهنده ما را جلال و عظمت و توانايی و قدرت باد، الان و تا ابدالاباد.

يهودا ٢۴ و ٢۵

در آن وجد می نماييد، هر چند در حال، اندکی از راه ضرورت در تجربه های گوناگون محزون شده ايد، ت ا

آزمايش ايمان شما که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، برای تسبيح و جلال و اکرام يافت

شود در حين ظهور عيسی مسيح.

اول پطرس ۶:١ و ٧

 

زمانی که شما احساس خشم و عصبانيت می کنيد؟

بنابراين ای برادران عزيز من، هر کس در شنيدن تند و در گفتن آهسته و در خشم سُست باشد. زيرا خشم انسان

عدالت خدا را به عمل نمی آورد.

يعقوب ١٩:١ و ٢٠

خشم گيريد و گناه مورزيد، خورشيد بر غيظ شما غروب نکند.

افسسيان ٢۶:۴

جواب نرم خشم را برمی گرداند، اما سخن تلخ غيظ را به هيجان می آورد.

امثال ١:١۵

ليکن الحال شما همه را ترک کنيد، يعنی خشم و غيظ، بدخويی، بدگويی و فحش را از زبان خود.

کولسيان ٨:٣

کسی که دير غضب باشد از جبار بهتر است، و هر که بر روح خود مالک باشد از تسخير کننده شهر افضل است.

امثال ٣٢:١۶

از غضب بر کنار شو و خشم را ترک کن. خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد.

مزمور ٨:٣٧

مرد حکيم می ترسد و از بدی اجتناب می نمايد، اما از احمق از غرور خود ايمن می باشد. مرد کج خُلق، احمقانه

رفتار می نمايد، و مردم از صاحب سؤظن نفرت دارند.

امثال ١۶:١۴ و ١٧

زيرا می شناسم او را که گفته است:” خداوند می گويد انتقام از آن من است؛ من مکافات خواهم داد.” و همچنين:”

خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود.”

عبرانيان ٣٠:١٠

ای محبوبان انتقام خود را مکشيد بلکه خشم را مهلت دهيد، زيرا مکتوب است” خداوند می گويد که انتقام از آن من

است، من جزا خواهم داد.”

روميان ١٩:١٢

و هر قِسم تلخی و غيظ، خشم و فرياد، بدگويی و خباثت را از خود دور کنيد. با يکديگر مهربان باشيد و رحيم و

همديگر را عفو نماييد چنانکه خدا در مسيح شما را هم آمرزيده است.

افسسيان ٣١:۴ و ٣٢

اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران، و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان. زيری اخگرها بر سرش خواهی

انباشت، و خداوند تو را پاداش خواهد داد.

امثال ٢١:٢۵ و ٢٢

ليکن من به شما می گويم، هر که برادر خود را راقا گويد، مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گويد، مستحق

آتش جهنم بُوَد. پس هر گاه هديه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آيد که برادرت بر تو حقی دارد، هديه

خود را پيش قربانگاه واگذار و رفته، اول با برادر خويش صلح نما و بعد آمده، هديه خود را بگذران.

٢۴متی ٢٢:۵

 

زمانی که شما در غم و اندوه بسر می بريد؟

اما ای برادران نمی خواهيم شما از حالت خوابيدگان بی خبر باشيد که مبادا مثل ديگران که اميد ندارند، محزون

شويد. زيرا اگر باور می کنيم که عيسی مرد وبرخاست، به همينطور نيز خدا آنانی را که در عيسی خوابيده اند ب ا

وی خواهد آورد.

اول تسالونيکيان ١٣:۴ و ١۴

زيرا خداوند قوم خود را تسلی می دهد و بر مظلومان خود ترحم می فرمايد.

اشعيا ١٣:۴٩ ب

خوشا به حال ماتميان، زيرا ايشان تسلی خواهند يافت.

متی ۴:۵

متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح که پدر رحمتها و خدای جميع تسليات است، که ما را در هر تنگی م ا

تسلی می دهد تا ما بتوانيم ديگران را در هر مصيبتی که باشد تسلی نماييم، به آن تسلی که خود از خدا يافته ايم.

دوم قرنتيان ٣:١ و ۴

تمام انديشه خود را به وی واگذاريد زيرا که او برای شما فکر می کند.

اول پطرس ٧:۵

اين در مصيبتم تسلی من است زيرا قول تو مرا زنده ساخت.

مزمور ۵٠:١١٩

مترس زيرا که من با تو هستم و مشوش مشو زيرا من خدای تو هستم. تو را تقويت خواهم نمود و البته تو ر ا

معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگيری خواهم کرد.

اشعيا ١٠:۴١

” ای موت نيش تو کجا است و ای گور ظفر تو کجا؟ ” نيش موت گناه است و قوت گناه، شريعت. ليکن شکر خد ا

راست که ما را به واسطه خداوند ما عيسی مسيح ظفر می دهد.

۵٧اول قرنتيان ۵۵:١۵

فديه شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنم به صهيون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ايشان خواهد بود و

شادمانی و خوشی را خواهند يافت و غم و ناله فرار خواهد کرد.

اشعيا ١١:۵١

پس خاطر جمع هستيم و اين را بيشتر می پسنديم که از بدن غربت کنيم و به نزد خداوند متوطن شويم.

دوم قرنتيان ٨:۵

و خدا هر اشکی از چشمان ايشان پاک خواهد کرد. بعد از آن موت نخواهد بود، ماتم، ناله و درد ديگر رو نخواهد

نمود زيرا که چيزهای اول درگذشت.

مکاشفه ۴:٢١

زمانی که شما در بی ميلی روحانی بسر می بريد؟

بيدار شو و مابقی را که نزديک به فنا است، استوار نما زيرا که هيچ عمل تو را در حضور خدا کامل نيافتم. اعمال

تو را می دانم که نه سرد و نه گرم هستی. کاش که سرد بودی يا گرم. لهذا چون فاتر هستی يعنی نه گرم و نه سرد،

تو را از دهان خود قی خواهم کرد.

مکاشفه ٢:٣ و ١۵ و ١۶

ای افرايم با تو چه کنم؟ ای يهودا با تو چه کنم؟ زيرا نيکويی تو مثل ابرهای صبح و مانند شبنم است که بزودی می

گذرد.

هوشع ۴:۶

ليکن احتراز نما و خويشتن را بسيار متوجه باش، مبادا اين چيزهايی را که چشمانت ديده است فراموش کنی و

مبادا اينها در تمامی ايام عمرت از دل تو محو شود، بلکه آنها را به پسرانت و پسران پسرانت تعليم ده.

تثنيه ٩:۴

و لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستين خود را ترک کرده ای.

مکاشفه ۴:٢

نام خدای خود را هرگز فراموش نکرديم و دست خود را به خدای غير برنيفراشتيم. آيا خدا اين را غوررسی

نخواهد کرد؟ زيرا او خفايای قلب را می داند.

مزمور ٢١:۴۴ و ٢٢

پس با حذر باش، مبادا يهوه خدای خود را فراموش کنی و اوامر و احکام و فرايض او را که من امروز به تو امر

می فرمايم، نگاه نداری. مبادا خورده، سير شوی، و خانه های نيکو بنا کرده، در آن ساکن شوی. رمه و گله تو

زياد شود، نقره و طلا برای تو افزون شود، و بر مايملک تو افزوده گردد. و دل تو مغرور شده، يهوه خدای خود

را که تو را از زمين مصر از خانه بندگی بيرون آورده، فراموش کنی.

١۴تثنيه ١١:٨

ای برادران، با حذر باشيد مبادا در يکی از شما دل شرير و بی ايمان باشد که از خدای حی مرتد شويد، بلکه هر

روزه همديگر را نصيحت کنيد مادامی که “امروز” خوانده می شود، مبادا احدی از شما به فريب گناه سخت دل

گردد.

عبرانيان ١٢:٣ و ١٣

زيرا هر گاه به معرفت خداوند و نجات دهنده ما عيسی مسيح از آلايش دنيوی رستند و بعد از آن، بار ديگر گرفتار

و مغلوب آن گشتند، اواخر ايشان از اوايل بدتر می شود.

دوم پطرس ٢٠:٢ و ٢١

خداوند چنين می گويد: بر طريقها بايستيد و ملاحظه نماييد و در باره طريقهای قديم سوال نماييد که طريق نيکو

کدام است تا در آن سلوک نموده، برای جان خود راحت بيابيد، لکن ايشان جواب دادند که در آن سلوک نخواهيم

کرد.

ارميا ١۶:۶

مترصد باشيد مبادا کسی از فيض خدا محروم شود و ريشه مرارت نمو کرده، اضطراب بار آورد و جمعی از آن

آلوده گردند.

عبرانيان ١۵:١٢

اگر به گناهان خود اعتراف کنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد.

اول يوحنا ٩:١

شما از ايام پدران خود از فرايض من تجاوز نموده، آنها را نگاه نداشته ايد. اما يهوه صبايوت می گويد: ” به سوی

من بازگشت نماييد و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد. “

ملاکی ٧:٣ الف

زمانی که شما در

حقايق کتاب مقدس

بسر می بريد؟

زيرا خدا روح جبن را به ما نداده است بلکه روح قوت و محبت و تأديب را.

دوم تيموتاؤس ٧:١

مترس زيرا که من با تو هستم و مشوش مشو زيرا من خدای تو هستم. تو را تقويت خواهم نمود و البته تو ر ا

معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگيری خواهم کرد.

اشعيا ١٠:۴١

زيرا که او خدای تشويش نيست بلکه خدای سلامتی.

اول قرنتيان ٣٣:١۴ 

زيرا هر جايی که حسد و تعصب است، در آنجا فتنه و هرامر زشت موجود می باشد. لکن آن حکمت که از بالا

است، اول طاهر است و بعد صلح آميز و ملايم، نصيحت پذير و پر از ميوه های نيکو، بی تردد و بی ريا. و ميوه

عدالت در سلامتی کاشته می شود برای آنانی که سلامتی را به عمل می آورند.

١٨  يعقوب ١۶:٣

بنابراين در کتاب مکتوب است که ” اينک می نهم در صهيون سنگی سر زاويه برگزيده و مکرم و هر که به وی

ايمان آوَرَد خجل نخواهد شد.”

اول پطرس ۶:٢

چون که خداوند يهوه مرا اعانت می کند پس رسوا نخواهم شد از اين جهت روی خود را مثل سنگ خارا ساختم و

می دانم که خجل نخواهم گرديد.

اشعيا ٧:۵٠

چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمايی تو را فرو نخواهد گرفت. چون از ميان آتش

روی سوخته نخواهی شد و شعله اش تو را نخواهد سوزانيد.

اشعيا ٢:۴٣

نصيب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. او تا به ابد نخواهد گذاشت که مرد عادل جنبش خورد.

مزمور ٢٢:۵۵

برای هيچ چيز انديشه مکنيد، بلکه در همه چيز با صلات و دعا با شکرگزاری مسؤلات خود را به خدا عرض

کنيد. و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسيح عيسی نگاه خواهد داشت.

فيليپيان ۶:۴ و ٧

آنانی که شريعت تو را دوست می دارند، سلامتی عظيم است و هيچ چيز باعث لغزش ايشان نخواهد شد.

مزمور ١۶۵:١١٩

متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح که پدر رحمتها و خدای جميع تسليات است، که ما را در هر تنگی م ا

تسلی می دهد تا ما بتوانيم ديگران را در هر مصيبتی که باشد تسلی نماييم، به آن تسلی که خود از خدا يافته ايم.

دوم قرنتيان ٣:١ و ۴

خلاصه ای برادران، هر چه راست باشد و هر چه مجيد، هر چه عادل و هر چه پاک، هر چه جميل و هر چه نيک

نام است، هر فضيلت و هر مدحی که بوده باشد، در آنها تفکر کنيد.

فيليپيان ٨:۴

زيرا يقين می دانم که نه موت و نه حيات، نه فرشتگان، نه رؤسا و نه قدرتها، نه چيزهای حال و نه چيزهای آينده،

نه بلندی و پستی و نه هيچ مخلوق ديگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسيح عيسی

است جدا سازد.

روميان ٣٨:٨ و ٣٩

زمانی که نياز به اعتماد داريد؟

بنابراين ما با دليری تمام می گوييم: خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود، انسان به من چه می کند.

عبرانيان ۶:١٣

پس ترک مکنيد دليری خود را که مقرون به مجازات عظيم می باشد. زيرا که شما را صبر لازم است تا اراده خد ا

را بجا آورده، وعده را بيابيد.

عبرانيان٣۶ و ٣۵:١٠

چون که به اين اعتماد دارم که او که عمل نيکو را در شما شروع کرد آنرا تا روز مسيح عيسی به کمال خواهد

رسانيد.

فيليپيان ۶:١

در جواب من گفت: اين است کلامی که خداوند به زَروبابل می گويد، نه به قدرت، نه به قوت بلکه به روح من،

قول يهوه صبايوت اين است.

زکريا ۶:۴

يهوه خداوند قوت من است و پايم را مثل پاهای آهو می گرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت.

حبقوق ١٩:٣

زيرا خداوند اعتماد تو خواهد بود و پای تو را از دام حفظ خواهد نمود.

امثال ٢۶:٣

اما آنانی که منتظر خداوند می باشند، قوت تازه خواهند يافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دويد و خسته

نخواهند شد، خواهند خراميد و درمانده نخواهند گرديد.

اشعيا ٣١:۴٠

آمين آمين به شما می گويم هر که به من ايمان آورد، کارهايی را که من می کنم، او نيز خواهد کرد و بزرگتر از

اينها نيز خواهد کرد زيرا که من نزد پدر می روم.

يوحنا ١٢:١۴

در وی جسارت و دخول با اعتماد داريم، به سبب ايمان وی.

افسسيان ١٢:٣

ای حبيبان هر گاه دل ما، ما را مذمت نکند در حضور خدا اعتماد داريم.

اول يوحنا ٢١:٣

زمانی که مشکلات به شما ضربه می زنند؟

خداوند نيکو است و در روز تنگی ملجا می باشد و متوکلان خود را می شناسد.

ناحوم ٧:١

اگر چه درميان تنگی راه می روم، مرا زنده خواهی کرد، دست خود را بر خشم دشمنانم دراز می کنی و دست

راستت مرا نجات خواهد داد.

مزمور ٧:١٣٨

چشمان خود را بسوی کوهها برمی افرازم که از آنجا اعانت من می آيد. اعانت من از جانب خداوند است که

آسمانها و زمين را آفريد.

  مزمور٢و ١:١٢١

فديه شدگان خداوند بازگشت نموده، با ترنم به صهيون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ايشان خواهد بود.

شادمانی، خوشی خواهند يافت و غم و ناله فرار خواهد کرد.

اشعيا ١١:۵١

می دانيم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چيزها برای

خيريت ايشان با هم در کار می باشند.

روميان ٢٨:٨

متبارک خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح که پدر رحمتها و خدای تسلی ها است که ما را در هر تنگی ما تسلی می

دهد تا بتوانيم ديگران را در هر مصيبتی که باشد تسلی نماييم، به آن تسلی که خود از خدا يافته ايم.

دوم قرنتيان۴ و ٣:١

پس در انديشه فردا مباشيد، زيرا فردا انديشه خود را خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است.

متی ٣۴:۶

تمام انديشه خود را به وی واگذاريد، زيرا که او برای شما فکر می کند.

اول پطرس ٧:۵

به رحمت تو وجد و شادی می کنم، زيرا مشقت مرا ديده و جانم را در تنگيها شناخته ای.

مزمور ٧:٣١

زمانی که محبت کسی را از دست داده ايد؟

چون پدر و مادر مرا ترک کنند، آنگاه خداوند مرا برمی دارد.

مزمور ١٠:٢٧

و تو ديگر به متروک مسمی نخواهی شد و زمينت را بار ديگر خرابه نخواهند گفت، بلکه ترا حفصيبه و زمينت ر ا

بَعولَه خواهند ناميد، زيرا خداوند از تو مسرور خواهد شد و زمين تو منکوحه خواهد گرديد.

اشعيا ۴:۶٢

زيرا که يهوه خدای تو، خدای رحيم است تو را ترک نخواهد کرد، تو را هلاک نخواهد نمود و عهد پدرانت را که

برای ايشان قسم خورده بود، فراموش نخواهد کرد.

تثنيه ٣١:۴

فقيران و مسکينان آب را می جويند و نمی يابند و زبان ايشان از تشنگی خشک می شود. من که يهوه هستم ايشان

را اجابت خواهم نمود. خدای اسرائيل هستم، ايشان را ترک نخواهم کرد.

اشعيا ١٧:۴١

تمام انديشه خود را به او واگذاريد زيرا که او برای شما فکر می کند.

اول پطرس ٧:۵

آيا زن بچه شير خواره خود را فراموش کرده، بر پسر رَحِم خويش ترحم ننمايد؟ اينان فراموش می کنند اما من تو

را فراموش نخواهم نمود. اينک تو را بر کف دستهای خود نقش نمودم و حصارهايت دائما در نظر من است.

اشعيا ١۶  و ١۵:۴٩

قوی و دلير باشيد، از ايشان ترسان و هراسان مباشيد، زيرا يهوه خدايت خود با تو می رود، تو را وا نخواهد

گذاشت و ترک نخواهد نمود.

تثنيه ۶:٣١

زيرا خداوند بخاطر نامِ عظيم خود قوم خود را ترک نخواهد نمود، چونکه خداوند را پسند آمد که شما را برای خود

قومی سازد.

اول سموئيل ٢٢:١٢

ايشان را تعليم دهيد که همه اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند و اينک من همه روزه تا انقضای عالم

همراه شما می باشم، آمين.

متی ٢٠:٢٨

زمانی که راههای خداوند را تشخيص نمی دهيد؟

زيرا خداوند می گويد که افکار من افکار شما نيست و طريقهای شما طريقهای من نی، زيرا چنانکه زمين از

آسمان بلندتر است، همچنان طريقهای من از طريقهای شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد.

اشعيا ٩ و ٨:۵۵

مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود، تو را از چيزهای عظيم و مخفی که آنها را ندانسته ای، مخبر خواهم

ساخت.

ارميا ٣:٣٣

پس به اين چيزها چه می گوييم، هر گاه خدا با ما است، کيست به ضد ما؟

روميان ٣١:٨

هيچ تجربه جز اينکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت، اما خدا امين است که نمی گذارد شما فوق از طاقت

خود آزموده شويد بلکه با تجربه مفری نيز می سازد تا يارای تحمل آن را داشته باشيد.

اول قرنتيان ١٣:١٠

پس خداوند را بشناسيم و به جد و جهد، معرفت او را تعاقب نماييم. طلوع او مثل فجر يقين است و بر ما مثل باران

و مانند باران آخر که زمين را سيراب می کند، خواهد آمد.

هوشع ٣:۶

اعتراف اميد را محکم نگاه داريم زيرا که وعده دهنده امين است.

عبرانيان ٢٣:١٠

ای حبيبان تعجب منماييد از اين آتشی که در ميان شماست و به جهت امتحان شما می آيد که گويا چيز غريب برشم ا

واقع شده باشد، بلکه به قدری که شريک زحمات مسيح هستيد، خشنود شويد تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و

وجد نماييد.

  اول پطرس١٣ و ١٢:۴

اما خدا، طريق او کامل است و کلام خداوند مصفی، او برای همه متوکلان خود سپر است.

مزمور ٣٠:١٨

بیشتر بدانید

يوحنا 3 : 16

خداوند جهان را آنقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر که به او ايمان آورد هلاک نگردد بلکه حيات جاودان يابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *