اسامی خداوند

اشتراک این پست

اسامی خداوند

ابا      Abba  
لغت فوق به معنای   ای پدر   می باشد.

اَبا سه بار در عهد جدید آمده است و نشان بر ارتباطی نزدیک و گرم با شخص دارد.

 منابع کتاب مقدس:   مرقس باب ۱۴ – رومیان باب ۸ – غلاطیان باب ۴

  مرقس باب ۱۴ آیه ۳۶
۳۶ پس‌ گفت‌: “یا اَبا پدر، همه‌ چیز نزد تو ممکن‌ است‌. این‌ پیاله‌ را از من‌ بگذران‌، لیکن‌ نه‌ به‌ خواهش‌ من‌ بلکه‌ به‌ اراده‌ تو.”  

  رومیان باب ۸ آیه ۱۵
۱۵ از آنرو که‌ روح‌ بندگی‌ را نیافته‌اید تا باز ترسان‌ شوید بلکه‌ روح‌ پسر خواندگی‌ را یافته‌اید که‌ به‌ آن‌ ابا یعنی‌ ای‌ پدر ندا می‌کنیم‌.  

  غلاطیان باب ۴ آیه ۶
۶ اما چونکه‌ پسر هستید، خدا روح‌ پسر خود را در دلهای شما فرستاد که‌ ندا می کند “یا ابا” یعنی “ای پدر.”  

ابتدا و انتها      The Beginning and The End  
لغت فوق به معنای   ازلی و ابدی   می باشد.

ابتدا و انتها به مفهوم خدایی است، که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود، و نشان دهنده محاط بودن خداوند بر همه چیز است. در کتاب مکاشفه عهد جدید، عیسای مسیح از این عنوان استفاده می کند.

 منابع کتاب مقدس:   مکاشفه باب ۲۱ و ۲۲

  مکاشفه باب ۲۱ آیه ۶
۶ باز مرا گفت‌: “تمام‌ شد! من‌ الف‌ و یا و ابتدا و انتها هستم‌. من‌ به‌ هر که‌ تشنه‌ باشد، از چشمه‌ آب‌ حیات‌، مفت‌ خواهم‌ داد.  

  مکاشفه باب ۲۲ آیه ۱۳
۱۳ من‌ الف‌ و یاء و ابتدا و انتها و اول‌ و آخر هستم‌.”  

ادونای      Adonai  
لغت فوق به معنای   خداوند من   می باشد.

اَدونای جمع کلمه اَدونی و به معنای مالک و حاکم بر انسانها می باشد. استفاده از این لغت به صورت جمع به دلیل احترام گذاشتن بوده است. استفاده این کلمه بصورت مفرد معمولا برای نامیدن اشخاص استفاده می شده است. نام یَهوه برای قوم بنی اسرائیل از تقدس و اهمیت بسیار برخوردار بوده و به جای آن از کلمه ادونای استفاده می گردیده و برای این منظور حروف کلمه یَهوه را طوری کنار هم قرار می دادند که دارای تلفظ ادونای باشد. مسیح در عهد جدید با استناد به مزامیر داود، خود را اَدونای می نامد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اَدونای به «خداوند» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۲ و ۱۱۰ – متی باب ۲۲ – اشعیا باب ۷

  مزامیر باب ۱۱۰ آیه ۱
۱ یهوه‌ به‌ خداوند من‌ گفت‌: «به‌ دست راست‌ من‌ بنشین‌ تا دشمنانت‌ را پای‌ انداز تو سازم‌.»  

  متی باب ۲۲ آیه ۴۱ تا ۴۵
۴۱ و چون‌ فریسیان‌ جمع‌ بودند، عیسی‌ از ایشان‌ پرسیده‌، ۴۲ گفت‌: «درباره‌ مسیح‌ چه‌ گمان‌ می‌برید؟ او پسر کیست‌؟» بدو گفتند: «پسر داود.» ۴۳ ایشان‌ را گفت‌: «پس‌ چطور داود در روح‌، او را خداوند می‌خواند؟ چنانکه‌ می‌گوید: ۴۴ “خداوند به‌ خداوند من‌ گفت‌، به‌ دست‌ راست‌ من‌ بنشین‌ تا دشمنان‌ تو را پای‌انداز تو سازم‌.” ۴۵ پس‌ هرگاه‌داود او را خداوند می‌خواند، چگونه‌ پسرش‌ می‌باشد؟»  

  مزامیر باب ۲ آیه ۴
۴ او كه‌ بر آسمانها نشسته‌ است‌می‌خندد. خداوند بر ایشان‌ استهزا می‌كند.  

  اشعیا باب ۷ آیه ۷
۷ خداوند یهوه‌ چنین‌ می‌گوید كه‌ «این‌ بجا آورده‌ نمی‌شود و واقع‌ نخواهد گردید.  

الف و یا      Omega and Alpha  
لغت فوق به معنای   ازلی و ابدی   می باشد.

الف و یا به مفهوم خدایی است، که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود، و نشان دهنده محاط بودن خداوند بر همه چیز است. در کتاب مکاشفه عهد جدید، عیسای مسیح از این عنوان استفاده می کند.

 منابع کتاب مقدس:   مکاشفه باب ۱ ، ۲۱ و ۲۲

  مکاشفه باب ۱ آیه ۸
۸ “من‌ هستم‌ الف‌ و یا، اول‌ و آخر،” می‌گوید آن‌ خداوند خدا که‌ هست‌ و بود و می‌آید، قادر علی‌الاطلاق‌.  

  مکاشفه باب ۱ آیه ۱۱
۱۱ که‌ می‌گفت‌: “من‌ الف‌ و یا و اول‌ و آخر هستم‌. آنچه‌ می‌بینی‌ در کتابی‌ بنویس‌ و آن‌ را به‌ هفت‌ کلیسایی‌ که‌ در آسیا هستند، یعنی‌ به‌ افسس‌ و اسمیرنا و پرغامس‌ و طیاتیرا و ساردس‌ و فیلادلفیه‌ و لائودکیه‌ بفرست‌.”  

  مکاشفه باب ۲۱ آیه ۶
۶ باز مرا گفت‌: “تمام‌ شد! من‌ الف‌ و یا و ابتدا و انتها هستم‌. من‌ به‌ هر که‌ تشنه‌ باشد، از چشمه‌ آب‌ حیات‌، مفت‌ خواهم‌ داد.  

  مکاشفه باب ۲۲ آیه ۱۳
۱۳ من‌ الف‌ و یاء و ابتدا و انتها و اول‌ و آخر هستم‌.”  

ال      El  
لغت فوق به معنای   مقتدر   می باشد.

اِل واژه ای بوده که قبل از موسی توسط اقوام بت پرست استفاده می گردیده است. در دست نوشته های تاریخی که از کنعانیان بدست آمده، بت اعظم خود را که پدر سایر خدایان بود، اِل می نامیدند. در کل این نام توسط اقوام سامی و زبانهای سامی برای خدایانشان مورد استفاده قرار می گرفته است. نژاد سامی منسوب به پسر نوح سام بوده و عبارت از آشوری و عربی و آکدی (بابلی قدیم )، عبری ، سریانی ، آرامی و کنعانی است و زبانهای سامی، زبان اقوام نامبرده است. قوم یهود نیز از این کلمه بصورت مجرد یا مرکب برای نامیدن خداوند استفاده می کرده اند، مانند میکائیل، جبرئیل، اسرائیل، دانیال و غیره.
توضیحات:
از واژه اِل در ترجمه های کتاب مقدس بصورت مستقیم استفاده نشده و در ترجمه از کلمات خدا و یا بت استفاده گردیده است.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۱۴ – اشعیا باب ۴۴

  پیدایش باب ۱۴ آیه ۲۰
۲۰ ومتبارك‌ باد خدای‌ تعالی‌، كه‌ دشمنانت‌ را به‌ دستت‌ تسلیم‌ كرد.» و او را از هر چیز، ده‌ یك‌ داد.  

  اشعیا باب ۴۴ آیه ۱۰
۱۰ كیست‌ كه‌ خدایی‌ ساخته‌ یا بتی‌ ریخته‌ باشد كه‌ نفعی‌ ندارد؟  

  اشعیا باب ۴۴ آیه ۱۵
۱۵ پس‌ برای‌ شخص‌ به‌ جهت‌ سوخت‌ بكار می‌آید و از آن‌ گرفته‌، خود را گرم‌ می‌كند و آن‌ را افروخته‌ نان‌ می‌پزد و خدایی‌ ساخته‌، آن‌ را می‌پرستد و از آن‌ بتی‌ ساخته‌، پیش‌ آن‌ سجده‌ می‌كند.  

  ال اخاد      El Echad  
لغت فوق به معنای   خدای واحد   می باشد.

اِل اِخاد به مفهوم خدای یگانه، تک، یک و واحد می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِخاد به «یک خدا» و «خدای واحد» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   ملاکی باب ۲ – مرقس باب ۱۲

  ملاکی باب ۲ آیه ۱۰
۱۰ آیا جمیع‌ ما را یك‌ پدر نیست‌ و آیا یك‌ خدا ما را نیافریده‌ است‌؟ پس‌ چرا عهد پدران‌ خود را بی‌حرمت‌ نموده‌، با یكدیگر خیانت‌ می‌ورزیم‌؟  

  مرقس باب ۱۲ آیه ۲۹
۲۹ عیسی‌ او را جواب‌ داد که‌ “اول‌ همه‌ احکام‌ این‌ است‌ که‌ بشنو ای‌ اسرائیل‌، خداوند خدای‌ ما خداوند واحد است‌.  

ال الوهی اسرائیل      El-elohe-Israel  
لغت فوق به معنای   خداوند خدای اسرائیل   می باشد.

اِل اِلوهی اِسرائیل به مفهوم خداوند خدای اسرائیل است، می باشد. یعقوب، پس از آنکه در شهر شکیم، در زمینی که از خانواده حمور خریده بود، قربانگاهی برای خداوند بنا کرد و آنرا ایل الوهی اسرائیل نامید.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِلوهی اِسرائیل به «ایل الوهی اسرائیل» ترجمه شده است و تنها یک بار در عهد قدیم از آن اسم برده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۳۳

  پیدایش باب ۳۳ آیه ۱۸ تا ۲۰
۱۸ پس‌ چون‌ یعقوب‌ از فدان‌ ارام‌ مراجعت‌ كرد، به‌ سلامتی‌ به‌ شهر شكیم‌، در زمین‌ كنعان‌ آمد، و در مقابل‌ شهر فرود آمد. ۱۹ و آن‌ قطعه‌زمینی‌ را كه‌ خیمة‌ خود را در آن‌ زده‌ بود از بنی‌حمور، پدر شكیم‌، به‌ صد قسیط‌ خرید. ۲۰ و مذبحی‌ در آنجا بنا نمود و آن‌ را ایل‌الوهی‌ اسرائیل‌ نامید.  

ال الیون      El elyon  
لغت فوق به معنای   خدای متعال   می باشد.

اِل اِلیون به معنای خدای رفیع، والامقام و بلند مرتبه می باشد. کلمه اِلیون برای شخص یا چیزی که ارزشمند و قابل تمجید است بکار برده می شده است. و زمانی که قوم اسرائیل این نام را برای خداوند بکار می بردند، دارای مفهوم آن بود که وی بسیار بالاتر از خدایان و انسانها بوده و قابل ستایش است. در کتاب پیدایش از ملكیصدق پادشاه سالیم به عنوان کاهن اعظم خدای تعالی نام برده شده است.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِلیون به خدای تعالی، متعال و حضرت اعلی ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   تثنیه باب ۳۲ – اشعیا باب ۱۴ – مزامیر باب ۹ و ۷۸ – اعداد باب ۲۴ – پیدایش باب ۱۴

  تثنیه باب ۳۲ آیه ۸
۸ چون‌ حضرت‌ اعلی‌ به‌ امت‌ها نصیب‌ ایشان‌ را داد و بنی‌آدم‌ را منتشر ساخت‌، آنگاه‌ حدود امت‌ها را قرار داد، برحسب‌ شمارة‌ بنی‌اسرائیل‌.  

  اشعیا باب ۱۴ آیه ۱۴
۱۴ بالای‌ بلندیهای‌ ابرها صعود كرده‌، مثل‌ حضرت‌ اعلی‌ خواهم‌ شد.»  

  مزامیر باب ۹ آیه ۲
۲ در تو شادی‌ و وجد خواهم‌ نمود؛ نام‌ تو را ای‌ متعال‌ خواهم‌ سرایید.  

  مزامیر باب ۷۸ آیه ۳۵
۳۵ و به‌ یاد آوردند كه‌ خدا صخرة‌ ایشان‌، و خدای‌ تعالی‌ ولی ایشان‌ است‌.  

  سموئیل دوم باب ۲۲ آیه ۱۴
۱۴ خداوند از آسمان‌ رعد نمود و حضرت‌ اعلی‌ آواز خویش‌ را مسموع‌ گردانید.  

  اعداد باب ۲۴ آیه ۱۶
۱۶ وحی‌ آن‌ كسی‌ كه‌ سخنان‌ خدا را شنید و معرفت‌ حضرت‌ اعلی‌ را دانست‌ و رؤیای‌ قادر مطلق‌ را مشاهده‌ نمود. آنكه‌ بیفتاد و چشمان‌ او گشوده‌ گردید.  

  پیدایش باب ۱۴ آیه ۱۸ تا ۲۰
۱۸ و ملكیصدق‌، مَلِكِ سالیم‌، نان‌ و شراب‌ بیرون‌ آورد. و او كاهن‌ خدای‌ تعالی‌ بود، ۱۹ و او را مبارك‌ خوانده‌، گفت‌: «مبارك‌ باد ابرام‌ از جانب‌ خدای‌ تعالی‌، مالك‌ آسمان‌ و زمین‌. ۲۰ ومتبارك‌ باد خدای‌ تعالی‌، كه‌ دشمنانت‌ را به‌ دستت‌ تسلیم‌ كرد.» و او را از هر چیز، ده‌ یك‌ داد.  

ال امت      El Emet  
لغت فوق به معنای   خداوند حقیقی   می باشد.

اِل اِمِت به مفهوم خدای استوار، مستحکم و قابل اعتماد می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل اِمِت به «خدای حق» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۳۱

  مزامیر باب ۳۱ آیه ۵
۵ زیرا قلعة‌ من‌ تو هستی‌. روح‌ خود را به‌ دست‌ تو می‌سپارم‌. ای‌ یهوه‌، خدای‌ حق‌، تو مرا فدیه‌ دادی‌.  

ال حکادش      El Hakkadosh  
لغت فوق به معنای   خدای قدوس   می باشد.

اِل حَکادُش به مفهوم خدای مقدس، قدوس و کاملا بی همتا می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل حَکادُش به «خدای قدوس» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   اشعیا باب ۵

  اشعیا باب ۵ آیه ۱۶
۱۶ و یهوه‌ صبایوت‌ به‌ انصاف‌ متعال‌ خواهد بود و خدای‌ قدّوس‌ به‌ عدالت‌ تقدیس‌ كرده‌ خواهد شد.  

ال حکاود      El Hakkavod  
لغت فوق به معنای   خداوندِ جلال   می باشد.

اِل حَکاوُد به مفهوم خدای پرجلال، وزین و پرافتخار می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل حَکاوُد به «خدای جلال» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۲۹

  مزامیر باب ۲۹ آیه ۳
۳ آواز خداوند فوق‌ آبها است‌. خدای‌ جلال‌ رعد می‌دهد. خداوند بالای‌ آبهای‌ بسیار است‌.  

ال حگادل      El Haggadol  
لغت فوق به معنای   خداوند عظیم   می باشد.

اِل حَگادُل به مفهوم خدای با عظمت، والا و مهیب می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل حَگادُل به «خدای عظیم» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   تثنیه باب ۱۰

  تثنیه باب ۱۰ آیه ۱۷
۱۷ زیرا كه‌ یهُوَه‌ خدای‌ شما خدای‌ خدایان‌ و ربّالارباب‌، و خدای‌ عظیم‌ و جبّار و مهیب‌ است‌، كه‌ طرفداری‌ ندارد و رشوه‌ نمی‌گیرد.  

ال حن امان      El Hanne’eman  
لغت فوق به معنای   خداوندِ باوفا   می باشد.

اِل حَنِ اِمان به مفهوم خدای وفادار، متعهد و حمایت کننده می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل حَنِ اِمان به «خدای امین» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   تثنیه باب ۷

  تثنیه باب ۷ آیه ۹
۹ پس‌ بدان‌ كه‌ یهُوَه‌، خدای‌ تو، اوست‌ خدا، خدای‌ امین‌ كه‌ عهد و رحمت‌ خود را با آنانی‌ كه‌ او را دوست‌ می‌دارند و اوامر او را بجا می‌آورند تا هزار پشت‌ نگاه‌ می‌دارد.  

ال خنون      El Channun  
لغت فوق به معنای   خدای توفیق دهنده   می باشد.

اِل خَنون به مفهوم خدای فیض بخش و رئوف می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل خَنون به «خدای کریم» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   یونس باب ۴

  یونس باب ۴ آیه ۲
۲ و نزد خداوند دعا نموده‌، گفت‌: «آه‌ ای‌ خداوند ، آیا این‌ سخن‌ من‌ نبود، حینی‌ كه‌ در ولایت‌ خود بودم‌. و از این‌ سبب‌ به‌ فرار كردن‌ به‌ تَرشیش‌ مبادرت‌ نمودم‌ زیرا می‌دانستم‌ كه‌ تو خدای‌ كریم‌ و رحیم‌ و دیر غضب‌ و كثیر احسان‌ هستی‌ و از بلا پشیمان‌ می‌شوی‌؟  

ال خیای      El Chaiyai  
لغت فوق به معنای   خداوندِ زندگیِ من   می باشد.

اِل خَیای به مفهوم خدایی که دارای اختیار زندگی و حیات من است، می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل خَیای به «خدای حیات» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۴۲

  مزامیر باب ۴۲ آیه ۸
۸ در روزْ خداوند رحمت‌ خود را خواهد فرمود، و در شبْ سرود او با من‌ خواهد بود و دعا نزد خدای‌ حیات‌ من‌.  

ال داوت      El De’ot  
لغت فوق به معنای   خداوندِ دانش   می باشد.

اِل دِاُوت به مفهوم خداوند دارای دانش کامل بر همه چیزها از ابتدا تا انتها میباشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل دِاُوت به «خدای عَلاّم » ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   سموئیل اول باب ۲

  سموئیل اول باب ۲ آیه ۳
۳ سخنان تكبرآمیز دیگر مگویید، و غرور از دهان شما صادر نشود، زیرا یهُوَه خدای عَلاّم است و به او اعمال، سنجیده میشود.  

ال راخوم      El Rachum  
لغت فوق به معنای   خداوند شفقت   می باشد.

اِل راخوم به مفهوم خدای دلسوز، غمخوار و رحم کننده می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل راخوم به «خدای رحیم» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   تثنیه باب ۴

  تثنیه باب ۴ آیه ۳۱
۳۱ زیرا كه‌ یهُوَه‌ خدای‌ تو خدای‌ رحیم‌ است‌؛ تو را ترك‌ نخواهد كرد و تو را هلاك‌ نخواهد نمود، و عهد پدرانت‌ را كه‌ برای‌ ایشان‌ قسم‌ خورده‌ بود، فراموش‌ نخواهد كرد.  

ال روئی      El Roi  
لغت فوق به معنای   خدای بینا   می باشد.

اِل رُئی به معنای « خدایی که می بیند » می باشد. زمانیکه هاجر به خاطر بدرفتاری سارا از خانه فرار کرد، در نزدیکی چشمه ای واقع درصحرای شور، فرشته خداوند با وی سخن گفت و کلام او پر از تشویق برای هاجر بود و باعث بازگشت هاجر به خانه شد. و هاجر خداوند را «اَنتَ ایل‌ رُئی‌» به معنای «تو خدایی‌ هستی‌ كه‌ می‌بینی‌» نامید.
توضیحات:
در کتاب مقدس تنها یک بار نام «اِل رُئی» برده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۱۶

  پیدایش باب ۱۶ آیه ۱۳ تا ۱۴
۱۳ و او، نام‌ خداوند را كه‌ با وی‌ تكلم‌ كرد، «اَنْتَایل‌رُئی‌» خواند، زیرا گفت‌: «آیا اینجا نیز به‌ عقب‌ او كه‌ مرا می‌بیند، نگریستم‌.» ۱۴ از این‌ سبب‌ آن‌ چاه‌ را «بِئَرلَحَی‌رُئی‌» نامیدند، اینك‌ در میان‌ قادِش‌ و بارَد است‌.  

ال سالی      El Sali  
لغت فوق به معنای   خداوند قوت من است   می باشد.

اِل سالی به مفهوم خدایی است که اتکا به آن پر از قوت و دارای استحکامی همچون صخره می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل سالی به «خداوند صخره من» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۴۲

  مزامیر باب ۴۲ آیه ۹
۹ به‌ خدا گفته‌ام‌: «ای‌ صخرة‌ من‌ چرا مرا فراموش‌ كرده‌ای‌؟ چرا به‌ سبب‌ ظلم‌ دشمن‌ ماتم‌كنان‌ تردد بكنم‌؟»  

ال سدیک      El Tsaddik  
لغت فوق به معنای   خداوند عادل   می باشد.

اِل سَدٌیک به مفهوم خدای با انصاف و دادگر می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل سَدٌیک به «خدای عادل» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   اشعیا باب ۴۵

  اشعیا باب ۴۵ آیه ۲۱
۲۱ پس‌ اعلان‌ نموده‌، ایشان‌ را نزدیك‌ آورید تا با یكدیگر مشورت‌ نمایند. كیست‌ كه‌ این‌ را از ایام‌ قدیم‌ اعلان‌ نموده‌ و از زمان‌ سلف‌ اخبار كرده‌ است‌؟ آیا نه‌ من‌ كه‌ یهوه‌ هستم‌ و غیر از من‌ خدایی‌ دیگر نیست‌؟ خدای‌ عادل‌ و نجات‌دهنده‌ و سوای‌ من‌ نیست‌.  

  الشدای      El shaddai  
لغت فوق به معنای   خدای توانا بر همه چیز   می باشد.

در کتاب مقدس این کلمه گاهی بصورت اِلشدای ( خدای قادر مطلق ) و گاهی بصورت شَدای ( قادر مطلق ) دیده می شود. شَدای از ریشه کلمه شَداد بوده و به معنای فرا قدرت و هلاک کننده می باشد. یکی از جنبه های استفاده از کلمه شَدای، نشان دهند قدرت هلاک کننده خداوند بوده است. خداوند به ابراهیم، اسحاق و یعقوب به نام اِلشَدای ظاهر می شود و در کتاب ایوب، خداوند بارها خود را به این نام خوانده است.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اَلشدای به «خدای قادر مطلق» ترجمه شده است. شَدای نام یکی از شهرهای اموریان در دوران برنز که در شمال سوریه قرار دارد، بوده است و سامی ها دارای بتی به نام شَدای بوده اند.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۱۷ – خروج باب ۶ – اعداد باب ۲۴

  پیدایش باب ۱۷ آیه ۱
۱ و چون‌ ابرام‌ نود و نه‌ ساله‌ بود، خداوند بر ابرام‌ ظاهر شده‌، گفت‌: «من‌ هستم‌ خدای‌ قادر مطلق‌. پیش‌ روی‌ من‌ بخرام‌ و كامل‌ شو.  

  خروج باب ۶ آیه ۲ تا ۳
۲ و خدا به‌ موسی‌ خطاب‌ كرده‌، وی‌ را گفت‌: «من‌ یهوه‌ هستم‌. ۳ و به‌ ابراهیم‌ و اسحاق‌ و یعقوب‌ به‌ نام‌ خدای‌ قادرمطلق‌ ظاهر شدم‌، لیكن‌ به‌ نام‌ خود، یهوه‌، نزد ایشان‌ معروف‌ نگشتم‌.  

  اعداد باب ۲۴ آیه ۴
۴ وحی‌ آن‌ كسی‌ كه‌ سخنان‌ خدا را شنید و رؤیای‌ قادر مطلق‌ را مشاهده‌ نمود. آنكه‌ بیفتاد و چشمان‌ او گشاده‌ گردید.  

  اعداد باب ۲۴ آیه ۱۶
۱۶ وحی‌ آن‌ كسی‌ كه‌ سخنان‌ خدا را شنید و معرفت‌ حضرت‌ اعلی‌ را دانست‌ و رؤیای‌ قادر مطلق‌ را مشاهده‌ نمود. آنكه‌ بیفتاد و چشمان‌ او گشوده‌ گردید.  

ال علام      El olam  
لغت فوق به معنای   خدای ابدی   می باشد.

اِل علام به معنای خدای ازلی، جاودانی و برای همیشه میباشد. در کتاب دانیال، اِل علام به قدیم الایام ترجمه که آغاز کننده داوری خواهد بود.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل علام به «خدای سرمدی و قیم الایام» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۲۱ – دانیال باب ۷ – ارمیا باب ۱۰

  پیدایش باب ۲۱ آیه ۳۲
۳۲ و ابراهیم‌ در بئرشبع‌، شوره‌كزی‌ غرس‌ نمود، و در آنجا به‌ نام‌ یهوه‌، خدای‌ سرمدی‌، دعا نمود.  

  دانیال باب ۷ آیه ۹
۹ «و نظر می‌كردم‌ تا كرسیها برقرار شد و قدیم‌الایام‌ جلوس‌ فرمود و لباس‌ او مثل‌ برف‌ سفید و موی‌ سرش‌ مثل‌ پشم‌ پاك‌ و عرش‌ او شعله‌های‌ آتش‌ و چرخهای‌ آن‌ آتش‌ ملتهب‌ بود.  

  دانیال باب ۷ آیه ۱۳
۱۳ و در رؤیای‌ شب‌ نگریستم‌ و اینك‌ مثل‌ پسر انسان‌ با ابرهای‌ آسمان‌ آمد و نزد قدیم‌الایام‌ رسید و او را به‌ حضور وی‌ آوردند.  

  دانیال باب ۷ آیه ۲۲
۲۲ تا حینی‌ كه‌ قدیم‌الایام‌ آمد و داوری‌ به‌ مقدّسان‌ حضرت‌ اعلی‌ تسلیم‌ شد و زمانی‌ رسید كه‌ مقدّسان‌ ملكوت‌ را به‌ تصرّف‌ آوردند.  

  ارمیا باب ۱۰ آیه ۱۰
۱۰ امّا یهوه‌ خدای‌ حّق‌ است‌ و او خدای‌ حی و پادشاه‌ سرمدی‌ می‌باشد. از غضب‌ او زمین‌ متزلزل‌ می‌شود و امّت‌ها قهر او را متحمّل‌ نتوانند شد.  

ال گنو      El Kanno  
لغت فوق به معنای   خداوند حسود   می باشد.

اِل کَنٌو به مفهوم خدایی است غیور که در مورد قوم خود با غیرت عمل می نماید. خداوند بارها با این نام به قوم اسرائیل در ارتباط با روآوردن به پرستش بتها هشدار داده است.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل کَنٌو به «خدای غیور» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   خروج باب ۲۰ و ۳۴ – تثنیه باب ۴ ، ۵ و ۶ – یوشع باب ۲۴ – ناحوم باب ۱

  خروج باب ۲۰ آیه ۵
۵ نزد آنها سجده‌ مكن‌، و آنها را عبادت‌ منما، زیرا من‌ كه‌ یهوه‌، خدای‌ تو می‌باشم‌، خدای‌ غیور هستم‌، كه‌ انتقام‌ گناه‌ پدران‌ را از پسران‌ تا پشت‌ سوم‌ و چهارم‌ از آنانی‌ كه‌ مرا دشمن‌ دارند می‌گیرم‌.  

  خروج باب ۳۴ آیه ۱۴
۱۴ زنهار خدای‌ غیر را عبادت‌ منما، زیرا یهوه‌ كه‌ نام‌ او غیور است‌، خدای‌ غیور است‌.  

  تثنیه باب ۴ آیه ۲۴
۲۴ زیرا كه‌ یهُوَه‌ خدایت‌ آتش‌ سوزنده‌ و خدای‌ غیور است‌.  

  تثنیه باب ۵ آیه ۹
۹ آنها را سجده‌ و عبادت‌ منما. زیرا من‌ كه‌ یهُوَه‌ خدای‌ تو هستم‌، خدای‌ غیورم‌، و گناه‌ پدران‌ را بر پسران‌ تا پشت‌ سوم‌ و چهارم‌ از آنانی‌ كه‌ مرا دشمن‌ دارند، می‌رسانم‌.  

  تثنیه باب ۶ آیه ۱۵
۱۵ زیرا یهُوَه‌ خدای‌ تو در میان‌ تو خدای‌ غیور است‌، مبادا غضب‌ یهُوَه‌،خدایت‌، برتو افروخته‌ شود، و تو را از روی‌ زمین‌ هلاك‌ سازد.  

  یوشع باب ۲۴ آیه ۱۹
۱۹ پس‌ یوشع‌ به‌ قوم‌ گفت‌: «نمی‌توانید یهُوَه‌ را عبادت‌ كنید زیرا كه‌ او خدای‌ قدوس‌ است‌ و او خدای‌ غیور است‌ كه‌ عصیان‌ و گناهان‌ شما را نخواهد آمرزید.  

  ناحوم باب ۱ آیه ۲
۲ یهوه‌ خدای‌ غیور و انتقام‌ گیرنده‌ است‌. خداوند انتقام‌ گیرنده‌ و صاحب‌ غضب‌ است‌. خداوند از دشمنان‌ خویش‌ انتقام‌ می‌گیرد و برای‌ خصمان‌ خود خشم‌ را نگاه‌ می‌دارد.  

ال گیبور      El Gibbor  
لغت فوق به معنای   خداوند پُرقدرت   می باشد.

اِل گیبُور به مفهوم خدای قادر و توانا می باشد. برای قوم یهود این واژه تصویری از خدای جنگاور و قهرمانی بود که برای قوم اسرائیل می جنگید.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل گیبُور به «خدای جبار» و «خدای قدیر» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   اشعیا باب ۹ و ۴۲ – مزامیر باب ۲۴ و ۴۵ – ارمیا باب ۳۲

  اشعیا باب ۹ آیه ۶
۶ زیرا كه‌ برای‌ ما ولدی‌ زاییده‌ و پسری‌ به‌ ما بخشیده‌ شد و سلطنت‌ بر دوش‌ او خواهد بود و اسم‌ او عجیب‌ و مشیر و خدای‌ قدیر و پدر سرمدی‌ و سرور سلامتی‌ خوانده‌ خواهد شد.  

  اشعیا باب ۴۲ آیه ۱۳
۱۳ خداوند مثل‌ جبّار بیرون‌ می‌آید و مانند مرد جنگی‌ غیرت‌ خویش‌ را برمی‌انگیزاند. فریاد كرده‌، نعره‌ خواهد زد و بر دشمنان‌ خویش‌ غلبه‌ خواهد نمود.  

  مزامیر باب ۲۴ آیه ۸
۸ این‌ پادشاه‌ جلال‌ كیست‌؟ خداوند قدیر و جبار، خداوند كه‌ در جنگ‌ جبار است‌!  

  مزامیر باب ۴۵ آیه ۳
۳ ای‌ جبار شمشیر خود را بر ران‌ خود ببند، یعنی‌ جلال‌ و كبریایی‌ خویش‌ را.  

  ارمیا باب ۳۲ آیه ۱۸
۱۸ كه‌ به‌ هزاران‌ احسان‌ می‌نمایی‌ و عقوبت‌ گناه‌ پدران‌ را به‌ آغوش‌ پسرانشان‌ بعد از ایشان‌ می‌رسانی‌! خدای‌ عظیم‌ جبّار كه‌ اسم‌ تو یهوه‌ صبایوت‌ می‌باشد.  

ال هشومایم      El Hashamayim  
لغت فوق به معنای   خداوندِ آسمانها   می باشد.

اِل هَشومایم به مفهوم خدای سپهر، عرش و عالم روحانی می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل هَشومایم به «خدای آسمانها» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۱۳۶

  مزامیر باب ۱۳۶ آیه ۲۶
۲۶ خـدای‌ آسمانهـا را حمـد گوییـد، زیـرا كه‌ رحمت‌ او تا ابدالا´باد است‌.  

  ال هنورا      El Hannora  
لغت فوق به معنای   خداوند پُر هیبت   می باشد.

اِل هَنورا به مفهوم خداوندی که عظیم و مایه هیبت و حرمت است.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل هَنورا به «خدای مهیب» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   نحیما باب ۹

  نحیما باب ۹ آیه ۳۲
۳۲ و الا´ن‌ ای‌ خدای‌ ما، ای‌ خدای‌ عظیم‌ و جبّار و مهیب‌ كه‌ عهد و رحمت‌ را نگاه‌ می‌داری‌، زنهار تمامی‌ این‌ مصیبتی‌ كه‌ بر ما و بر پادشاهان‌ و سروران‌ و كاهنان‌ و انبیا و پدران‌ ما و بر تمامی‌ قوم‌ تو از ایام‌ پادشاهان‌ اَشُّور تا امروز مستولی‌ شده‌ است‌، در نظر تو قلیل‌ ننماید.  

الوهیم      Elohim  
لغت فوق به معنای   مقتدر و اقتدار کامل   می باشد.

واژه اِلوهیم، جمع کلمه اِل می باشد و در زبان سامی این کلمه به معنای فرا توانایی و فرا قدرت بوده و استفاده آن به صورت جمع نشانه برتری کامل و والامقام بودن را داشته است. در زبان عبری نامی رایج برای خداوند بوده است. اِلوهیم برای اولین بار در آیه یک کتاب پیدایش به چشم می خورد و در ترجمه های فارسی از کلمه «خدا» استفاده شده است. انسانها به عنوان فرزندان خداوند و داوران ( قضات )، نیز اِلوهیم نامیده شده اند. اِلوهیم برای خدایان قبایل بت پرست نیز بکار رفته است. اِلوهیم به دفعات در کتاب مقدس آمده، و تنها در کتاب پیداش بیش از دویست بار و در کتاب ایوب بیش از چهل بار دیده می شود. در نبوت اشعیا، کلمه اِلوهیم برای عیسای مسیح نیز بکار رفته است.
توضیحات:
از واژه اِلوهیم در ترجمه های کتاب مقدس بصورت مستقیم استفاده نشده و در ترجمه از کلمات خدا و خداوند و برای بتها از کلمه خدایان استفاده گردیده است.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۱ و ۳ – مزامیر باب ۸۲ و ۹۶ – خروج باب ۲۲ – داوران باب ۵ – سموئیل اول باب ۲۸ – تثنیه باب ۴ – اشعیا باب ۴۰ – ارمیا باب ۱۰

  پیدایش باب ۱ آیه ۱
۱ در ابتدا، خدا آسمانها و زمین‌ را آفرید.  

  پیدایش باب ۳ آیه ۵
۵ بلكه‌ خدا می‌داند در روزی‌ كه‌ از آن‌ بخورید، چشمان‌ شما باز شود و مانند خدا عارف‌ نیك‌ و بد خواهید بود.»  

  مزامیر باب ۸۲ آیه ۱
۱ خدا در جماعت‌ خدا ایستاده‌ است‌، در میان‌ خدایان‌ داوری‌ می‌كند:  

  مزامیر باب ۸۲ آیه ۶
۶ من‌ گفتم‌ كه‌ شما خدایانید و جمیع‌ شما فرزندان‌ حضرت‌ اعلی‌.  

  خروج باب ۲۲ آیه ۸ تا ۹
۸ و اگر دزد گرفته‌ نشود، آنگاه‌ صاحب‌ خانه‌ را به‌ حضور حكام‌ بیاورند، تا حكم‌ شود كه‌ آیا دست‌ خود را بر اموال‌ همسایة‌ خویش‌ دراز كرده‌است‌ یا نه‌. ۹ در هر خیانتی‌ از گاو و الاغ‌ و گوسفند و رخت‌ و هر چیزِ گم‌ شده‌، كه‌ كسی‌ بر آن‌ ادعا كند، امر هر دو به‌ حضور خدا برده‌ شود، و بر گناه‌ هر كدام‌ كه‌ خدا حكم‌ كند، دو چندان‌ به‌ همسایة‌ خود رد نماید.  

  مزامیر باب ۹۶ آیه ۵
۵ زیراجمیع‌ خدایانِ امّت‌ها بتهایند، لیكن‌ یهوه‌ آسمانها را آفرید.  

  مزامیر باب ۹۶ آیه ۷
۷ ای‌ قبایل‌ قوم‌ ها خداوند را توصیف‌ نمایید! خداوند را به‌ جلال‌ و قوّت‌ توصیف‌ نمایید!  

  داوران باب ۵ آیه ۸
۸ خدایان‌ جدید را اختیار كردند. پس‌ جنگ‌ در دروازه‌ها رسید. در میان‌ چهل‌هزار نفر در اسرائیل‌، سپری‌ و نیزه‌ای‌ پیدا نشد.  

  سموئیل اول باب ۲۸ آیه ۱۳
۱۳ پادشاه وی را گفت: «مترس! چه دیدی؟» آن زن در جواب شاؤل گفت: «خدایی را می بینم كه از زمین بر می آید.»  

  تثنیه باب ۴ آیه ۳۵
۳۵ این‌ برتو ظاهر شد تا بدانی‌ كه‌ یهُوَه‌ خداست‌ و غیر از او دیگری‌ نیست‌.  

  تثنیه باب ۴ آیه ۳۹
۳۹ لهذا امروز بدان‌ و در دل‌ خود نگاه‌ دار كه‌ یهُوَه‌ خداست‌، بالا در آسمان‌ و پایین‌ برروی‌ زمین‌ و دیگری‌ نیست‌.  

  اشعیا باب ۴۰ آیه ۳
۳ صدای‌ ندا كننده‌ای‌ در بیابان‌، راه‌ خداوند را مهیا سازید و طریقی‌ برای‌ خدای‌ ما در صحرا راست‌ نمایید.  

  ارمیا باب ۱۰ آیه ۱۰
۱۰ امّا یهوه‌ خدای‌ حّق‌ است‌ و او خدای‌ حی و پادشاه‌ سرمدی‌ می‌باشد. از غضب‌ او زمین‌ متزلزل‌ می‌شود و امّت‌ها قهر او را متحمّل‌ نتوانند شد.  

ال یاشو عتینو      El Yeshuatenu  
لغت فوق به معنای   خداوند نجات ما است   می باشد.

اِل یاشوعِتِینو به مفهوم خدایی که سبب نجات و پیروزی ما است، می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل یاشوعِتِینو به «خدایی که نجات ماست» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۶۸

  مزامیر باب ۶۸ آیه ۱۹
۱۹ متبارك‌ باد خداوندی‌ كه‌ هر روزه‌ متحمل‌ بارهای‌ ما می‌شود و خدایی‌ كه‌ نجات‌ ماست‌، سلاه‌.  

ال یوشوآتی      El Yeshuati  
لغت فوق به معنای   خداوند نجات من است   می باشد.

اِل یوشوآتی به مفهوم خدایی که سبب نجات و پیروزی من است، می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل یوشوآتی به «خدا نجات من» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   اشعیا باب ۱۲

  اشعیا باب ۱۲ آیه ۲
۲ اینك‌ خدا نجات‌ من‌ است‌ بر او توكّل‌ نموده‌، نخواهم‌ ترسید. زیرا یاه‌ یهُوَه‌ قوّت‌ و تسبیح‌ من‌ است‌ و نجات‌ من‌ گردیده‌ است‌.»  

ال ییسرائل      El Yisrael  
لغت فوق به معنای   خداوندِ اسرائیل   می باشد.

اِل ییسرائِل به مفهوم خدای قوم اسرائیل می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل ییسرائِل به «خدای اسرائیل» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۶۸

  مزامیر باب ۶۸ آیه ۳۶
۳۶ ای‌ خدا از قدسهای‌ خود مَهیب‌ هستی‌. خدای‌ اسرائیل‌ قوم‌ خود را قوّت‌ و عظمت‌ می‌دهد. متبارك‌ باد خدا.  

اول و آخر      The First and The Last  
لغت فوق به معنای   ازلی و ابدی   می باشد.

اول و آخر به مفهوم خدایی است، که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود، و نشان دهنده محاط بودن خداوند بر همه چیز است. خداوند در عهد قدیم در کتاب اشعیا خود را به این نام معرفی می کند و در کتاب مکاشفه عهد جدید، عیسای مسیح از این عنوان استفاده می کند.

 منابع کتاب مقدس:   اشعیا باب ۴۱ ، ۴۴ و ۴۸ – مکاشفه باب ۱ ، ۲ و ۲۲

  اشعیا باب ۴۱ آیه ۴
۴ كیست‌ كه‌ این‌ را عمل‌ نموده‌ و بجا آورده‌، و طبقات‌ را از ابتدا دعوت‌ نموده‌ است‌؟ من‌ كه‌ یهوه‌ و اوّل‌ و با آخرین‌ می‌باشم‌ من‌ هستم‌.  

  اشعیا باب ۴۴ آیه ۶
۶ خداوند پادشاه‌ اسرائیل‌ و یهوه‌ صبایوت‌ كه‌ ولّی‌ ایشان‌ است‌ چنین‌ می‌گوید: من‌ اوّل‌ هستم‌ و من‌ آخر هستم‌ و غیر از من‌ خدایی‌ نیست‌.  

  اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۲
۱۲ ای‌ یعقوب‌ و ای‌ دعوت‌ شده‌ من‌ اسرائیل‌ بشنو! من‌ او هستم‌! من‌ اوّل‌ هستم‌ و آخر هستم‌!  

  مکاشفه باب ۱ آیه ۱۱
۱۱ که‌ می‌گفت‌: “من‌ الف‌ و یا و اول‌ و آخر هستم‌. آنچه‌ می‌بینی‌ در کتابی‌ بنویس‌ و آن‌ را به‌ هفت‌ کلیسایی‌ که‌ در آسیا هستند، یعنی‌ به‌ افسس‌ و اسمیرنا و پرغامس‌ و طیاتیرا و ساردس‌ و فیلادلفیه‌ و لائودکیه‌ بفرست‌.”  

  مکاشفه باب ۱ آیه ۱۷
۱۷ و چون‌ او را دیدم‌، مثل‌ مرده‌ پیش‌ پایهایش‌ افتادم‌ و دست‌ راست‌ خود را بر من‌ نهاده‌، گفت‌: “ترسان‌ مباش‌! من‌ هستم‌ اول‌ و آخر و زنده‌؛  

  مکاشفه باب ۲ آیه ۸
۸ ”و به‌ فرشته‌ کلیسای‌ در اسمیرنا بنویس‌ که‌ این‌ را می‌گوید آن‌ اول‌ و آخر که‌ مرده‌ شد و زنده‌ گشت‌.  

  مکاشفه باب ۲۲ آیه ۱۳
۱۳ من‌ الف‌ و یاء و ابتدا و انتها و اول‌ و آخر هستم‌.”  

پادشاه      The King  
لغت فوق به معنای   فرمان دهنده با اقتدار   می باشد.

نظر به اینکه تمام قوانین زندگی برای قوم یهود، توسط خداوند به موسی داده شد، و در آن دوران پادشاهان قانونگذار بودند، به این جهت خداوند را، پادشاه می نامیدند. پادشاهی که حکومت وی دائمی است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۱۰ و ۲۴ – سموئیل اول باب ۱۲ – اشعیا باب ۶

  مزامیر باب ۱۰ آیه ۱۶
۱۶ خداوند پادشاه‌ است‌ تا ابدالا´باد. امّت‌ها از زمین‌ او هلاك‌ خواهند شد.  

  مزامیر باب ۲۴ آیه ۷ تا ۱۰
۷ ای‌ دروازه‌ها سرهای‌ خود را برافرازید! ای‌ درهای‌ ابدی‌ برافراشته‌ شوید تا پادشاه‌ جلال‌داخل‌ شود! ۸ این‌ پادشاه‌ جلال‌ كیست‌؟ خداوند قدیر و جبار، خداوند كه‌ در جنگ‌ جبار است‌! ۹ ای‌ دروازه‌ها، سرهای‌ خود را برافرازید! ای‌ درهای‌ ابدی‌ برافرازید تا پادشاه‌ جلال‌ داخل‌ شود! ۱۰ این‌ پادشاه‌ جلال‌ كیست‌؟ یهُوَه‌ صَبایوت‌ پادشاه‌ جلال‌ اوست‌! سلاه‌.  

  سموئیل اول باب ۱۲ آیه ۱۲
۱۲ و چون دیدید كه ناحاش، پادشاه بنیعَمّون، بر شما می آید به من گفتید: نی بلكه پادشاهی بر ما سلطنت نماید، و حال آنكه یهُوَه، خدای شما، پادشاه شما بود.  

  اشعیا باب ۶ آیه ۵
۵ پس‌ گفتم‌ :«وای‌ بر من‌ كه‌ هلاك‌ شده‌ام‌ زیرا كه‌ مرد ناپاك‌ لب‌ هستم‌ و در میان‌ قوم‌ ناپاك‌ لب‌ ساكنم‌ و چشمانم‌ یهوه‌ صبایوت‌ پادشاه‌ را دیده‌ است‌.»  

پادشاه امت ها      King of Nations  
لغت فوق به معنای   پادشاه اقوام مختلف   می باشد.

پادشاه‌ امت‌ها عنوانی است که در عهد جدید به خداوند، برای انتخاب تمام قومها، داده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مکاشفه باب ۱۵

  مکاشفه باب ۱۵ آیه ۳
۳ سرود موسی‌ بنده‌ خدا و سرود بره‌ را می‌خوانند و می‌گویند: “عظیم‌ و عجیب‌ است‌ اعمال‌ تو ای‌ خداوند خدای‌ قادر مطلق‌! عدل‌ و حق است‌ راههای‌ تو ای‌ پادشاه‌ امت‌ها!  

پادشاه سرمدی      King eternal, immortal  
لغت فوق به معنای   پادشاه ابدی   می باشد.

پادشاه سرمدی به معنای خدای ازلی، جاودانی و برای همیشه میباشد.

 منابع کتاب مقدس:   تیموتائوس اول باب ۱

  تیموتائوس اول باب ۱ آیه ۱۷
۱۷ باری‌ پادشاه‌ سرمدی‌ و باقی‌ و نادیده‌ را، خدای‌ حکیم‌ وحید را اکرام‌ و جلال‌ تا ابدالاباد باد. آمین‌.  

پدر      Father  
لغت فوق به معنای   سرپرست و حامی   می باشد.

قوم اسرائیل خداوند را به دلیل خالق بودن، قانونگزار بودن و حمایت کننده بودنش، «پدر» می نامیدند. در عهد جدید نیز به دلایل فوق و همچنین ارتباطی که بین خداوند و عیسای مسیح وجود دارد، خداوند «پدر» خطاب می شود. .
توضیحات:
سامریان و اقوام بت پرست، بالاترین خدای خود را «پدر» که دارای مفهوم پدر خدایان و انسانها بود، می نامیدند.

 منابع کتاب مقدس:   اشعیا باب ۶۳ و ۶۴ – ارمیا باب ۳۱ – رومیان باب ۱ – قرنتیان اول باب ۱ – متی باب ۵

  اشعیا باب ۶۳ آیه ۱۶
۱۶ به‌ درستی‌ كه‌ تو پدر ما هستی‌ اگر چه‌ ابراهیم‌ ما را نشناسد و اسرائیل‌ ما را بجا نیاورد، امّا تو ای‌ یهوه‌، پدر ما و ولّی‌ ما هستی‌ و نام‌ تو از ازل‌ می‌باشد.  

  اشعیا باب ۶۴ آیه ۸
۸ امّا الا´ن‌ ای‌ خداوند ، تو پدر ما هستی‌. ما گِلْ هستیم‌ و تو صانع‌ ما هستی‌ و جمیع‌ ما مصنوع‌ دستهای‌ تو می‌باشیم‌.  

  ارمیا باب ۳۱ آیه ۹
۹ با گریه‌ خواهند آمد و من‌ ایشان‌ را با تضرّعات‌ خواهم‌ آورد. نزد نهرهای‌ آب‌ ایشان‌ را به‌ راه‌ صاف‌ كه‌ در آن‌ نخواهند لغزید رهبری‌ خواهم‌ نمود زیرا كه‌ من‌ پدر اسرائیل‌ هستم‌ و افرایم‌ نخست‌زاده‌ من‌ است‌.  

  رومیان باب ۱ آیه ۷
۷ به‌ همه‌ که‌ در روم‌ محبوب‌ خدا و خوانده‌ شده‌ و مقدسید، فیض‌ و سلامتی‌ از جانب‌ پدر ما خدا و عیسی‌ مسیح‌ خداوند بر شما باد.  

  قرنتیان اول باب ۱ آیه ۳
۳ فیض‌ و سلامتی از جانب‌ پدر ما خدا و عیسی مسیح‌ خداوند بر شما باد.  

  متی باب ۵ آیه ۱۶
۱۶ همچنین‌ بگذارید نور شما بر مردم‌ بتابد تا اعمال‌ نیكوی شما را دیده‌، پدر شما را كه‌ در آسمان‌ است‌ تمجید نمایند  

پدر آسمانی      Heavenly Father  
لغت فوق به معنای   از بهشت آمده   می باشد.

پدر آسمانی به مفهوم خدای سپهر، عرش و عالم روحانی می باشد.

 منابع کتاب مقدس:   متی باب ۶

  متی باب ۶ آیه ۲۶
۲۶ مرغان‌ هوا را نظر كنید كه‌ نه‌ می‌كارند و نه‌ می‌دروند و نه‌ در انبارها ذخیره‌ می‌كنند و پدر آسمانی‌ شما آنها را می‌پروراند. آیا شما از آنها بمراتب‌ بهتر نیستید؟  

پدر خداوند ما عیسی مسیح      Father of our Lord Jesus Christ’  
لغت فوق به معنای   خداوند، پدر مسیح   می باشد.

پدر خداوند ما عیسی‌ مسیح‌ نامی است که به خداوند به سبب پدر عیسای مسیح، نسبت داده می شود.

 منابع کتاب مقدس:   رومیان باب ۱۵ – قرنتیان دوم باب ۱۱ – افسسیان باب ۱ – پطرس اول باب ۱

  رومیان باب ۱۵ آیه ۶
۶ تا یکدل‌ و یکزبان‌ شده‌، خدا و پدر خداوند ما عیسی‌ مسیح‌ را تمجید نمایید.  

  قرنتیان دوم باب ۱۱ آیه ۳۱
۳۱ خدا و پدر عیسی مسیح‌ خداوند که‌ تا به‌ ابد متبارک‌ است‌، می داند که‌ دروغ‌ نمیگویم‌.  

  افسسیان باب ۱ آیه ۳
۳ متبارک‌ باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح‌ که‌ ما را مبارک‌ ساخت‌ به‌ هر برکت‌ روحانی در جایهای آسمانی در مسیح‌.  

  پطرس اول باب ۱ آیه ۳
۳ متبارک‌ باد خدا و پدر خداوند ما عیسی‌ مسیح‌ که‌ بحسب‌ رحمت‌ عظیم‌ خود ما را بوساطت‌ برخاستن عیسی‌ مسیح‌ از مردگان‌ از نو تولید نمود برای‌ امید زنده‌،  

پدر ذوالجلال      Father of glory  
لغت فوق به معنای   خداوند جلال   می باشد.

پدر ذوالجلال‌ به مفهوم خدای پرجلال، وزین و پرافتخار می باشد.

 منابع کتاب مقدس:   افسسیان باب ۱

  افسسیان باب ۱ آیه ۱۷
۱۷ تا خدای خداوند ما عیسی مسیح‌ که‌ پدر ذوالجلال‌ است‌، روح‌ حکمت‌ و کشف‌ را در معرفت‌ خود به‌ شما عطا فرماید.  

پدر رحمتها      Father of Mercies  
لغت فوق به معنای   پدر بخشایگر   می باشد.

نامی که به خداوند به سبب کرم او برای نیازهای ما داده می شود.

 منابع کتاب مقدس:   قرنتیان دوم باب ۱

  قرنتیان دوم باب ۱ آیه ۳
۳ متبارک‌ باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح‌ که‌ پدر رحمتها و خدای جمیع‌ تسلیات‌ است‌،  

پدر روحها      Father of Spirits  
لغت فوق به معنای   مالک روحها   می باشد.

پدر روحها نامی است که به خداوند به سبب قدرت او نه تنها بر جانها، بلکه بر روحها گفته می شود. و نشان دهند حاکمیت خداوند بر روح انسانها می باشد.

 منابع کتاب مقدس:   عبرانیان باب ۱۲

  عبرانیان باب ۱۲ آیه ۹
۹ و دیگر پدران جسم‌ خود را وقتی‌ داشتیم‌ که‌ ما را تادیب‌ می‌نمودند و ایشان‌ را احترام‌ می‌نمودیم‌، آیا از طریق‌ اولی‌ پدر روحها را اطاعت‌ نکنیم‌ تا زنده‌ شویم‌؟  

پدر نورها      Father of Lights  
لغت فوق به معنای   خداوند پاکی   می باشد.

پدر نورها نامی است که به خداوند به جهت آنکه راستی و آشکار و بدون هر گونه آلایش است و هر چه که از اوست در نور قرار دارد، گفته می شود.

 منابع کتاب مقدس:   یعقوب باب ۱

  یعقوب باب ۱ آیه ۱۷
۱۷ هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل‌ از بالا است‌ و نازل‌ می‌شود از پدر نورها که‌ نزد او هیچ‌ تبدیل‌ و سایه‌ گردش‌ نیست‌.  

تخت نشین      Sat on the Throne  
لغت فوق به معنای   تخت سلطنت خداوند   می باشد.

تخت نشین عنوانی است که به خداوند در عهد جدید به سبب سلطنت و کرسی پادشاهی وی، در کتاب مکاشفه، به او داده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مکاشفه باب ۴

  مکاشفه باب ۴ آیه ۱۰
۱۰ آنگاه‌ آن‌ بیست‌ و چهارپیر می‌افتند در حضور آن‌ تخت‌ نشین‌ و او را که‌ تا ابدالاباد زنده‌ است‌ عبادت‌ می‌کنند و تاجهای‌ خود را پیش‌ تخت‌ انداخته‌، می‌گویند  

حضرت اعلی      Most High  
لغت فوق به معنای   خدای متعال   می باشد.

حضرت‌ اعلی‌ به معنای خدای رفیع، والامقام و بلند مرتبه می باشد. کلمه حضرت اعلی برای شخص یا چیزی که ارزشمند و قابل تمجید است بکار برده می شده است. و زمانی که این نام را برای خداوند بکار می برند، دارای مفهوم آن است که وی بسیار بالاتر از خدایان و انسانها بوده و قابل ستایش است.

 منابع کتاب مقدس:   لوقا باب ۱ – اعمال باب ۷

  لوقا باب ۱ آیه ۳۲
۳۲ او بزرگ‌ خواهد بود و به‌ پسر حضرت‌ اعلی‌، مسمی‌ شود، و خداوند خدا تخت‌ پدرش‌ داود را بدو عطا خواهد فرمود.  

  لوقا باب ۱ آیه ۳۵
۳۵ فرشته‌ در جواب‌ وی‌ گفت‌: “روح‌القدس‌ بر تو خواهد آمد و قوت‌ حضرت‌ اعلی‌ بر تو سایه‌ خواهد افکند، ازآنجهت‌ آن‌ مولود مقدس‌، پسر خدا خوانده‌ خواهد شد.  

  اعمال باب ۷ آیه ۴۸
۴۸ و لیکن‌ حضرت‌ اعلی‌ در خانه‌های‌ مصنوع‌ دستها ساکن‌ نمی‌شود چنانکه‌ نبی‌ گفته‌ است‌  

خالق      Creator  
لغت فوق به معنای   آفریننده   می باشد.

خالق یکی از نامهای خداوند در عهد جدید است که به سبب آفرینش هستی، به وی داده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   کولسیان باب ۳ – رومیان باب ۱

  کولسیان باب ۳ آیه ۱۰
۱۰ و تازه‌ را پوشیده‌اید که‌ به‌ صورت‌ خالق‌ خویش‌ تا به‌ معرفت‌ کامل‌، تازه‌ می شود،  

  رومیان باب ۱ آیه ۲۵
۲۵ که‌ ایشان‌ حق خدا را به‌ دروغ‌ مبدل‌ کردند و عبادت‌ و خدمت‌ نمودند مخلوق‌ را به‌ عوض‌ خالقی‌ که‌ تا ابدالا´باد متبارک‌ است‌. آمین‌.  

خداوند      Lord  
لغت فوق به معنای   مالک   می باشد.

در زبان یونانی واژه Kurios کلمه ای معمول برای نامیدن خداوند می باشد، و برای ترجمه ادونای و یهوه در عهد قدیم نیز از این کلمه استفاده شده است. در عهد جدید پنج بار از این واژه استفاده شده که دو بار آن در ارتباط با نام بردن از مسیح می باشد. در ترجمه فارسی عهد جدید از واژه خداوند و آقا استفاده گردیده است.

 منابع کتاب مقدس:   لوقا باب ۲ – اعمال باب ۴ – پطرس دوم باب ۲ – یهودا باب ۱ – مکاشفه باب ۶

  لوقا باب ۲ آیه ۲۹
۲۹ “الحال‌ ای‌ خداوند بنده‌ خود را رخصت‌ می‌دهی‌، به‌ سلامتی‌ برحسب‌ کلام‌ خود.  

  اعمال باب ۴ آیه ۲۴
۲۴ چون‌ این‌ را شنیدند، آواز خود را به‌ یکدل‌ به‌ خدا بلند کرده‌، گفتند: “خداوندا، تو آن‌ خدا هستی‌ که‌ آسمان‌ و زمین‌ و دریا و آنچه‌ در آنها است‌ آفریدی‌،  

  پطرس دوم باب ۲ آیه ۱
۱ لکن‌ در میان‌ قوم‌، انبیای‌ کذبه‌ نیز بودند،چنانکه‌ در میان‌ شما هم‌ معلمان‌ کذبه‌ خواهند بود که‌ بدعتهای‌ مهلک‌ را خفیه خواهند آورد و آن‌ آقایی‌ را که‌ ایشان‌ را خرید انکار خواهند نمود و هلاکت‌ سریع‌ را بر خود خواهند کشید؛  

  یهودا باب ۱ آیه ۴
۴ زیرا که‌ بعضی‌ اشخاص‌ در خفا درآمده‌اند که‌ از قدیم‌ برای‌ این‌ قصاص‌ مقرر شده‌ بودند؛ مردمان‌ بی‌دین‌ که‌ فیض‌ خدای‌ ما را به‌ فجور تبدیل‌ نموده‌ و عیسی‌ مسیح‌ آقای‌ واحد و خداوند ما را انکار کرده‌اند.  

  مکاشفه باب ۶ آیه ۱۰
۱۰ که‌ به‌ آواز بلند صدا کرده‌، می‌گفتند: “ای‌ خداوند قدوس‌ و حق، تا به‌ کی‌ انصاف‌ نمی‌نمایی‌ و انتقام‌ خون‌ ما را از ساکنان‌ زمین‌ نمی‌کشی‌؟”  

  خداوند جلال      Lord of glory  
لغت فوق به معنای   خداوند پر افتخار   می باشد.

خداوند جلال‌ به مفهوم خدای پرجلال، وزین و باشکوه می باشد.

 منابع کتاب مقدس:   قرنتیان اول باب ۲

  قرنتیان اول باب ۲ آیه ۸
۸ که‌ احدی از روسای این‌ عالم‌ آن‌ را ندانست‌ زیرا اگر می دانستند خداوند جلال‌ را مصلوب‌ نمیکردند.  

  خدای حکیم      God of knowledge  
لغت فوق به معنای   خداوندِ دانش   می باشد.

خدای حکیم به مفهوم خداوند دارای دانش کامل بر همه چیزها از ابتدا تا انتها میباشد.

 منابع کتاب مقدس:   تیموتائوس اول باب ۱

  تیموتائوس اول باب ۱ آیه ۱۷
۱۷ باری‌ پادشاه‌ سرمدی‌ و باقی‌ و نادیده‌ را، خدای‌ حکیم‌ وحید را اکرام‌ و جلال‌ تا ابدالاباد باد. آمین‌.  

داور      Judge  
لغت فوق به معنای   قضاوت کننده   می باشد.

داور به مفهوم خدایی که با انصاف و دادگری انسانها و اعمالشان را قضاوت خواهد کرد. در عهد جدید عیسای مسیح داور زندگان و مردگان نامیده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۱۸ – اشعیا باب ۳۳ – اعمال باب ۱۰ – تیموتائوس دوم باب ۴

  پیدایش باب ۱۸ آیه ۲۵
۲۵ حاشا از تو كه‌ مثل‌ این‌ كار بكنی‌ كه‌ عادلان‌ را با شریران‌ هلاك‌ سازی‌ و عادل‌ و شریر مساوی‌ باشند. حاشا از تو! آیا داور تمام‌ جهان‌، انصاف‌ نخواهد كرد؟»  

  اشعیا باب ۳۳ آیه ۲۲
۲۲ زیرا خداوند داور ما است‌. خداوند شریعت‌ دهنده‌ ما است‌. خداوند پادشاه‌ ما است‌ پس‌ ما را نجات‌ خواهد داد.  

  اعمال باب ۱۰ آیه ۴۲
۴۲ و ما را مأمور فرمود که‌ به‌ قوم‌ موعظه‌ و شهادت‌ دهیم‌ بدین‌ که‌ خدا او را مقرر فرمود تا داور زندگان‌ و مردگان‌ باشد.  

  تیموتائوس دوم باب ۴ آیه ۸
۸ بعد از این‌ تاج‌ عدالت‌ برای‌ من‌ حاضر شده‌ است‌ که‌ خداوند داور عادل‌ در آن‌ روز به‌ من‌ خواهد داد؛ و نه‌ به‌ من‌ فقط‌ بلکه‌ نیز به‌ همه‌ کسانی‌ که‌ ظهور او را دوست‌ می‌دارند.  

رب الارباب      Lord of lords  
لغت فوق به معنای   خدای اربابان   می باشد.

رب الارباب‌ نامی است که به سبب برتری خداوند بر تمامی صاحبان و مالکان مال وقدرت، به وی داده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   تیموتائوس اول باب ۶ – مکاشفه باب ۱۷ و ۱۹

  تیموتائوس اول باب ۶ آیه ۱۵
۱۵ که‌ آن‌ را آن‌ متبارک‌ و قادر وحید و ملک‌الملوک‌ و رب الارباب‌ در زمان‌ معین‌ به‌ ظهور خواهد آورد.  

  مکاشفه باب ۱۷ آیه ۱۴
۱۴ ایشان‌ با بره‌ جنگ‌ خواهند نمود و بره‌ بر ایشان‌ غالب‌ خواهد آمد، زیرا که‌ او رب الارباب‌ و پادشاه‌ پادشاهان‌ است‌ و آنانی‌ نیزکه‌ با وی‌ هستند که‌ خوانده‌شده‌ و برگزیده‌ و امینند.”  

  مکاشفه باب ۱۹ آیه ۱۶
۱۶ و بر لباس‌ و ران‌ او نامی‌ مرقوم‌ است‌ یعنی‌ “پادشاه‌ پادشاهان‌ و رب الارباب‌”.  

رب الجنود      Lord of Sabaoth  
لغت فوق به معنای   خداوند لشکرها   می باشد.

رب الجنود به معنی خدای سپاه، نیروهای رزمی و لشکرها می باشد. این واژه به مفهوم اقتدار بر تمام لشکرهای زمینی و آسمانی، و به مفهوم پادشاه تمام نیروهای آسمان و زمین است.

 منابع کتاب مقدس:   رومیان باب ۹ – یعقوب باب ۵

  رومیان باب ۹ آیه ۲۹
۲۹ و چنانکه‌ اشعیا پیش‌ اخبار نمود که‌ “اگر رب الجنود برای‌ ما نسلی‌ نمی‌گذارد، هرآینه‌ مثل‌ سدوم‌ می‌شدیم‌ و مانند غَموره‌ می‌گشتیم‌.”  

  یعقوب باب ۵ آیه ۴
۴ اینک‌ مزد عمله‌هایی‌ که‌ کشته‌های‌ شما را درویده‌اند و شما آن‌ را به‌ فریب‌ نگاه‌ داشته‌اید، فریاد برمی‌آورد و ناله‌های‌دروگران‌، به‌ گوشهای‌ رب الجنود رسیده‌ است‌.  

شبان      Shepherd  
لغت فوق به معنای   چوپان   می باشد.

شبان کلمه ای است که به دفعات در کتاب مقدس مورد استفاده قرار گرفته شده است. در عهد قدیم، حاکمان نیز شبان نامیده می شدند، ولی بطور شاخص خداوند، شبان خوانده شده است. در عهد جدید، عیسای مسیح شبان نیکو و شبان اعظم گله نامیده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   ارمیا باب ۲ و ۳ – مزامیر باب ۲۳ و ۸۰ – اشعیا باب ۴۰ – ارمیا باب ۲۵ – یوحنا باب ۱۰ – عبرانیان باب ۱۳ – پطرس اول باب ۲ و ۵

  ارمیا باب ۲ آیه ۸
۸ كاهنان‌ نگفتند: یهوه‌ كجاست‌ و خوانندگان‌ تورات‌ مرا نشناختند و شبانان‌ بر من‌ عاصی‌ شدند و انبیا برای‌ بعل‌ نبوّت‌ كرده‌، در عقب‌ چیزهای‌ بی‌فایده‌ رفتند.  

  ارمیا باب ۳ آیه ۱۵
۱۵ و به‌ شما شبانان‌ موافق‌ دل‌ خود خواهم‌ داد كه‌ شما را به‌ معرفت‌ و حكمت‌ خواهند چرانید.  

  مزامیر باب ۲۳ آیه ۱
۱ خداوند شبان‌ من‌ است‌؛ محتاج‌ به‌ هیچ چیز نخواهم‌ بود.  

  مزامیر باب ۸۰ آیه ۱
۱ ای‌ شبانِ اسرائیل‌ بشنو! ای‌ كه‌ یوسف را مثل‌ گله‌ رعایت‌ می‌كنی‌! ای‌ كه‌ بر كروبیین‌ جلوس‌ نموده‌ای‌، تجلی‌ فرما!  

  اشعیا باب ۴۰ آیه ۱۱
۱۱ او مثل‌ شبانْ گله‌ خود را خواهد چرانید و به‌ بازوی‌ خود بره‌ها را جمع‌ كرده‌، به‌ آغوش‌ خویش‌ خواهد گرفت‌ و شیر دهندگان‌ را به‌ ملایمت‌ رهبری‌ خواهد كرد.  

  ارمیا باب ۲۵ آیه ۳۴ تا ۳۵
۳۴ ای‌ شبانان‌ ولوله‌ نمایید و فریاد برآورید. و ای‌ رؤسای‌ گله‌ بغلطید زیرا كه‌ ایام‌ كشته‌ شدن‌ شما رسیده‌ است‌ و من‌ شما را پراكنده‌ خواهم‌ ساخت‌ و مثل‌ ظرف‌ مرغوب‌ خواهید افتاد. ۳۵ و ملجا برای‌ شبانان‌ و مفّر برای‌ رؤسای‌ گله‌ نخواهد بود.  

  یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۱
۱۱ “من‌ شبان‌ نیکو هستم‌. شبان‌ نیکو جان‌ خود را در راه‌ گوسفندان‌ می‌نهد.  

  یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۴
۱۴ من‌ شبان‌ نیکو هستم‌ و خاصان‌ خود را می‌شناسم‌ و خاصان‌ من‌ مرا می‌شناسند،  

  عبرانیان باب ۱۳ آیه ۲۰
۲۰ پس‌ خدای‌ سلامتی‌ که‌ شبان‌ اعظم‌ گوسفندان‌ یعنی‌ خداوند ما عیسی‌ را به‌ خون‌ عهد ابدی‌ از مردگان‌ برخیزانید،  

  پطرس اول باب ۲ آیه ۲۵
۲۵ از آنرو که‌ مانند گوسفندان گمشده‌ بودید، لکن‌ الحال‌ به‌ سوی‌ شبان‌ و اسقف جانهای‌ خود برگشته‌اید.  

  پطرس اول باب ۵ آیه ۴
۴ تا در وقتی‌که‌ رئیس‌ شبانان‌ ظاهر شود، تاج‌ ناپژمرده‌ جلال‌ را بیابید.  

صاحب حصاد      Lord of the harvest  
لغت فوق به معنای   صاحب محصول   می باشد.

صاحب‌ حصاد عنوانی است که توسط مسیح به خداوند داده شد و کنایه از افرادی است که حکم محصول خرمن را داشته و کسی نیست که آنانرا برداشت کند، و خداوند صاحب این محصول است.

 منابع کتاب مقدس:   متی باب ۹

  متی باب ۹ آیه ۳۷
۳۷ آنگاه‌ به‌ شاگردان‌ خود گفت‌: «حصاد فراوان‌ است‌ لیكن‌ عمَله‌ كم‌. پس‌ از صاحب‌ حصاد استدعا نمایید تا عمَله‌ در حصاد خود بفرستد.»  

صخره      Rock  
لغت فوق به معنای   سنگ سخت و بزرگ   می باشد.

کلمه صخره برای اولین بار توسط یعقوب برای نامیدن خداوند مورد استفاده قرار گرفته شد و پنج بار واژه صخره، در سرود موسی به خداوند نسبت داده شده است و در کتاب مزامیر، اشعیا و سایر کتابهای عهد قدیم، خداوند صخره قوم خود نامیده شده است. علت استفاده از کلمه صخره، استحکام و امنیتی است که بر روی آن قرار دارد. در عهد جدید عیسای مسیح صخره نامیده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۴۹ – تثنیه باب ۳۲ – مزامیر باب ۲۸ و ۳۱ – اشعیا باب ۴۴ – رومیان باب ۹ – قرنتیان اول باب ۱۰ – پطرس اول باب ۲

  پیدایش باب ۴۹ آیه ۲۴
۲۴ لیكن‌ كمان‌ وی‌ در قوت‌ قایم‌ ماند و بازوهای‌ دستش‌ به‌ دست‌ قدیر یعقوب‌ مقوی‌ گردید كه‌ از آنجاست‌ شبان‌ و صخرة‌ اسرائیل‌.  

  تثنیه باب ۳۲ آیه ۴
۴ او صخره‌ است‌ و اعمال‌ او كامل‌. زیرا همة‌ طریقهای‌او انصاف‌ است‌. خدای‌ امین‌ و از ظلم‌ مبرا. عادل‌ و راست‌ است‌ او.  

  تثنیه باب ۳۲ آیه ۱۵
۱۵ لیكن‌ یشُّورون‌ فربه‌ شده‌، لگد زد. تو فربه‌ و تنومند و چاق‌شده‌ای‌. پس‌ خدایی‌ را كه‌ او را آفریده‌ بود، ترك‌ كرد. و صخرة‌ نجات‌ خود را حقیر شمرد.  

  تثنیه باب ۳۲ آیه ۱۸
۱۸ و به‌ صخره‌ای‌ كه‌ تو را تولید نمود، اعتنا ننمودی‌، و خدای‌ آفرینندة‌ خود را فراموش‌ كردی‌.  

  تثنیه باب ۳۲ آیه ۳۰ تا ۳۱
۳۰ چگونه‌ یك‌ نفر هزار را تعاقب‌ می‌كرد و دو نفر ده‌هزار را منهزم‌ می‌ساختند. اگر صخرة‌ ایشان‌،ایشان‌ را نفروخته‌. و خداوند ، ایشان‌ را تسلیم‌ ننموده‌ بود. ۳۱ زیرا كه‌ صخرة‌ ایشان‌ مثل‌ صخرة‌ ما نیست‌. اگرچه‌ هم‌ دشمنان‌ ما خود، حَكَم‌ باشند.  

  مزامیر باب ۲۸ آیه ۱
۱ ای‌ خداوند ، نزد تو فریاد برمی‌آورم‌.ای‌ صخرة‌ من‌، از من‌ خاموش‌ مباش‌، مبادا اگر از من‌ خاموش‌ شوی‌، مثل‌ آنانی‌ باشم‌ كه‌ به‌ حفره‌ فرو می‌روند.  

  مزامیر باب ۳۱ آیه ۳
۳ زیرا صخره‌ و قلعة‌ من‌ تو هستی‌. به‌ خاطر نام‌ خود مرا هدایت‌ و رهبری‌ فرما.  

  اشعیا باب ۴۴ آیه ۸
۸ ترسان‌ و هراسان‌ مباشید. آیا از زمان‌ قدیم‌ تو را اخبار و اعلام‌ ننمودم‌ و آیا شما شهود من‌ نیستید؟ آیا غیر از من‌ خدایی‌ هست‌؟ البتّه‌ صخره‌ای‌ نیست‌ و احدی‌ رانمی‌شناسم‌.  

  رومیان باب ۹ آیه ۳۳
۳۳ چنانکه‌ مکتوب‌ است‌ که‌ “اینک‌ در صهیون‌ سنگی‌ مصادم‌ و صخره‌ لغزش‌ می‌نهم‌ و هر که‌ بر او ایمان‌ آورد، خجل‌ نخواهد گردید.  

  قرنتیان اول باب ۱۰ آیه ۴
۴ و همه‌ همان‌ شرب‌ روحانی را نوشیدند، زیرا که‌ می آشامیدند از صخره‌ روحانی که‌ از عقب‌ ایشان‌ می آمد و آن‌ صخره‌ مسیح‌ بود.  

  پطرس اول باب ۲ آیه ۸
۸ و “سنگ‌ لغزش‌ دهنده‌ و صخره‌ مصادم‌”، زیرا که‌ اطاعت‌ کلام‌ نکرده‌، لغزش‌ می‌خورند که‌ برای‌ همین‌ معین‌ شده‌اند.  

عیمانوال      Immanuel  
لغت فوق به معنای   خداوند با ماست   می باشد.

عیمانواِل به مفهوم خداوند در نزد ما می باشد، بوده و دو بار در عهد قدیم و یک بار در عهد جدید نام عیمانواِل آمده است. این نام دلالت بر تولد عیسای مسیح دارد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه عیمانواِل به « عمّانوئیل‌» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   اشعیا باب ۷ و ۸ – متی باب ۱

  اشعیا باب ۷ آیه ۱۴
۱۴ بنابراین‌ خود خداوند به‌ شما آیتی‌ خواهد داد: اینك‌ باكره‌ حامله‌ شده‌، پسری‌ خواهد زایید و نام‌ او را عمّانوئیل‌ خواهد خواند.  

  اشعیا باب ۸ آیه ۸
۸ و بر یهودا تجاوز نموده‌، سیلان‌ كرده‌، عبور خواهد نمود تا آنكه‌ به‌ گردنها برسد و بالهای‌ خود را پهن‌ كرده‌، طول‌ و عرض‌ ولایتت‌ را ای‌ عمّانوئیل‌ پر خواهد ساخت‌.»  

  متی باب ۱ آیه ۲۳
۲۳ «كه‌ اینك‌ باكره‌ آبستن‌ شده‌ پسری خواهد زاییـد و نـام‌ او را عمانوئیـل‌ خواهنـد خوانـد كه‌ تفسیـرش‌ ایـن‌ است‌: خـدا با مـا.»  

قادر مطلق      The Almighty  
لغت فوق به معنای   خدای توانا بر همه چیز   می باشد.

قادر مطلق از نامهای خداوند است که به سبب قدرت مافوق وی بر همه موجودات و کائنات، به آن نامیده می شود.

 منابع کتاب مقدس:   قرنتیان دوم باب ۶

  قرنتیان دوم باب ۶ آیه ۱۸
۱۸ و شما را پدر خواهم‌ بود و شما مرا پسران‌ و دختران‌ خواهید بود؛ خداوند قادر مطلق‌ می گوید.”  

قادر وحید      Only Potentate  
لغت فوق به معنای   فرمانروای مقتتدر   می باشد.

قادر وحید عنوانی است که به خداوند به سبب توانگری و یگانگی وی داده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   تیموتائوس اول باب ۶

  تیموتائوس اول باب ۶ آیه ۱۵
۱۵ که‌ آن‌ را آن‌ متبارک‌ و قادر وحید و ملک‌الملوک‌ و ربالارباب‌ در زمان‌ معین‌ به‌ ظهور خواهد آورد.  

قدوس      The Holy One  
لغت فوق به معنای   مقدس   می باشد.

قدوس به مفهوم خدای مقدس، بدور از گناه و تاریکی و کاملا بی همتا می باشد. این نام هم برای خداوند و هم برای عیسای مسیح مورد استفاده قرار گرفته است.

 منابع کتاب مقدس:   مکاشفه باب ۱۶ – مرقس باب ۱ – لوقا باب ۴

  مکاشفه باب ۱۶ آیه ۵
۵ و فرشته‌ آبها را شنیدم‌ که‌ می‌گوید: “عادلی‌ تو که‌ هستی‌ و بودی‌، ای‌ قدوس‌، زیرا که‌ چنین‌ حکم‌ کردی‌،  

  مرقس باب ۱ آیه ۲۴
۲۴ گفت‌: “ای‌ عیسی‌ ناصری‌ ما را با تو چه‌ کار است‌؟ آیا برای‌ هلاک‌ کردنِ ما آمدی‌؟ تو را می‌شناسم‌ کیستی‌، ای‌ قدوس‌ خدا!”  

  لوقا باب ۴ آیه ۳۴
۳۴ “آه‌ ای‌ عیسی‌ ناصری‌، ما را با تو چه‌ کار است‌، آیا آمده‌ای‌ تا ما را هلاک‌ سازی‌؟ تو رامی‌شناسم‌ کیستی‌، ای‌ قدوس‌ خدا.”  

کبریا      Majesty on high  
لغت فوق به معنای   اقتدار، عظمت   می باشد.

کبریا عنوانی است که در عهد جدید به خداوند به سبب عظمت و کمال وجود و کمال ذات، جهت وصف وی داده شده است .

 منابع کتاب مقدس:   عبرانیان باب ۱

  عبرانیان باب ۱ آیه ۳
۳ که‌ فروغ‌ جلالش‌ و خاتم‌ جوهرش‌ بوده‌ و به‌ کلمـه‌ قوت‌ خود حامـل‌ همه‌ موجودات‌ بـوده‌، چـون‌ طهـارت‌ گناهـان‌ را به‌ اتمـام‌ رسانیـد، به‌ دست‌ راست‌ کبریـا در اعلـی‌علیین‌ بنشست‌،  

متبارک      The Blessed  
لغت فوق به معنای   پاک و منزه   می باشد.

متبارک از صفات خاص خداوند است که در عهد جدید به خداوند اطلاق شده است و دارای مفهوم برکت دادن و مبارک خواندن است.

 منابع کتاب مقدس:   تیموتائوس اول باب ۶

  تیموتائوس اول باب ۶ آیه ۱۵
۱۵ که‌ آن‌ را آن‌ متبارک‌ و قادر وحید و ملک‌الملوک‌ و ربالارباب‌ در زمان‌ معین‌ به‌ ظهور خواهد آورد.  

ملک الملوک      King of Kings  
لغت فوق به معنای   شاه شاهان   می باشد.

نظر به اینکه تمام قوانین زندگی برای اقوام، توسط پادشاهان صادر می شده، به این جهت خداوند را، که قانونگزار قوم خود می باشد، وی را پادشاه می نامیدند. پادشاهی که حکومت وی دائمی است. و پادشاهی که دارای برتری و قدرت بر تمام پادشاهان دیگر می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه ملک الملوک به « پادشاه پادشاهان‌» نیز ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   تیموتائوس اول باب ۶ – مکاشفه باب ۱۷ و ۱۹

  تیموتائوس اول باب ۶ آیه ۱۵
۱۵ که‌ آن‌ را آن‌ متبارک‌ و قادر وحید و ملک‌الملوک‌ و رب الارباب‌ در زمان‌ معین‌ به‌ ظهور خواهد آورد.  

  مکاشفه باب ۱۷ آیه ۱۴
۱۴ ایشان‌ با بره‌ جنگ‌ خواهند نمود و بره‌ بر ایشان‌ غالب‌ خواهد آمد، زیرا که‌ او رب الارباب‌ و پادشاه‌ پادشاهان‌ است‌ و آنانی‌ نیزکه‌ با وی‌ هستند که‌ خوانده‌شده‌ و برگزیده‌ و امینند.”  

  مکاشفه باب ۱۹ آیه ۱۶
۱۶ و بر لباس‌ و ران‌ او نامی‌ مرقوم‌ است‌ یعنی‌ “پادشاه‌ پادشاهان‌ و ربالارباب‌”.  

یاه      Yah  
لغت فوق به معنای   خواهد بود   می باشد.

کلمه یاه مخفف لغت یهوه میباشد که سبکی نظمی و شاعرانه به آیات می بخشد.
توضیحات:
یاه نامی بود که برای نامیدن خدای قوم اسرائیل بکار می رفت و در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه یاه به شکل اصلی «یاه» و یا به نام «خداوند» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   خروج باب ۱۷ – اشعیا باب ۱۲ و ۲۶ – مزامیر باب ۱۱۸

  خروج باب ۱۷ آیه ۱۶
۱۶ و گفت‌: «زیرا كه‌ دست‌ بر تخت‌ خداوند است‌، كه‌ خداوند را جنگ‌ با عمالیق‌ نسلاً بعد نسل‌ خواهد بود.»  

  اشعیا باب ۱۲ آیه ۲
۲ اینك‌ خدا نجات‌ من‌ است‌ بر او توكّل‌ نموده‌، نخواهم‌ ترسید. زیرا یاه‌ یهُوَه‌ قوّت‌ و تسبیح‌ من‌ است‌ و نجات‌ من‌ گردیده‌ است‌.»  

  اشعیا باب ۲۶ آیه ۴
۴ بر خداوند تا به‌ ابد توكّل‌ نمایید، چونكه‌ در یاه‌ یهوه‌ صخره‌ جاودانی‌ است‌.  

  مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۵
۵ در تنگی‌ یاه‌ را خواندم‌. یاه‌ مرا اجابت‌ فرموده‌، در جای‌ وسیع‌ آورد.  

  مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۱۷
۱۷ نمی‌میرم‌ بلكه‌ زیست‌ خواهم‌ كرد و كارهای‌ یاه‌ را ذكر خواهم‌ نمود.  

یهوه      Yahweh  
لغت فوق به معنای   او خواهد بود   می باشد.

کلمه یَهوه در کتاب مقدس برای اولین بار در کتاب پیدایش دیده می شود. خداوند پس از آنکه موسی، جویای نام او شد، به موسی گفت: «هستم‌ آنكه‌ هستم‌.» و خود را یَهوه نامید. نام یَهوه برای قوم بنی اسرائیل از تقدس و اهمیت بسیار برخوردار بوده و به جای آن از کلمه ادونای استفاده می گردیده و برای این منظور حروف کلمه یَهوه را طوری کنار هم قرار می دادند که دارای تلفظ ادونای باشد.
توضیحات:
یَهوه نامی بود که بطور شاخص برای نامیدن خدای قوم اسرائیل بکار می رفته است، در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه یهوه به شکل اصلی «یَهوه» و یا به نام «خداوند» ترجمه شده است. اما بابلیان نیز از نظر دنیای فانی و فناپذیری تمام مخلوقات، ازلی و ابدی بودن خداوند را با کلمه یَهوه بیان می کردند. طبق دست نوشته های بدست آمده از بابلیان، اقوام سامی مانند امونی ها و مصریان نیز از این کلمه استفاده می کرده اند.

 منابع کتاب مقدس:   خروج باب ۳ و ۶ – پیدایش باب ۲

  خروج باب ۳ آیه ۱۴ تا ۱۵
۱۴ خدا به‌ موسی‌ گفت‌: «هستم‌ آنكه‌ هستم‌.» و گفت‌: «به‌ بنی‌اسرائیل‌ چنین‌ بگو: اهْیه‌ (هستم‌) مرا نزد شما فرستاد.» ۱۵ و خدا باز به‌ موسی‌ گفت‌: «به‌ بنی‌اسرائیل‌ چنین‌ بگو، یهوه‌ خدای‌ پدران‌ شما، خدای‌ ابراهیم‌ و خدای‌ اسحاق‌ و خدای‌ یعقوب‌، مرا نزد شما فرستاده‌. این‌ است‌ نام‌ من‌ تا ابدالا´باد، و این‌ است‌ یادگاری من‌ نسلاً بعد نسل‌.  

  خروج باب ۶ آیه ۲ تا ۸
۲ و خدا به‌ موسی‌ خطاب‌ كرده‌، وی‌ را گفت‌: «من‌ یهوه‌ هستم‌. ۳ و به‌ ابراهیم‌ و اسحاق‌ و یعقوب‌ به‌ نام‌ خدای‌ قادرمطلق‌ ظاهر شدم‌، لیكن‌ به‌ نام‌ خود، یهوه‌، نزد ایشان‌ معروف‌ نگشتم‌. ۴ و عهد خود را نیز با ایشان‌ استوار كردم‌، كه‌ زمین‌ كنعان‌ را بدیشان‌ دهم‌، یعنی‌ زمین‌ غربت‌ ایشان‌ را كه‌ در آن‌ غریب‌ بودند. ۵ و من‌ نیز چون‌ نالة‌ بنی‌اسرائیل‌ را كه‌ مصریان‌ ایشان‌ را مملوك‌ خود ساخته‌اند، شنیدم‌، عهد خود را بیاد آوردم‌. ۶ بنابراین‌ بنی‌اسرائیل‌ رابگو، من‌ یهوه‌ هستم‌، و شما را از زیر مشقت‌های‌ مصریان‌ بیرون‌ خواهم‌ آورد، و شما را از بندگی‌ ایشان‌ رهایی‌ دهم‌، و شما را به‌ بازوی‌ بلند و به‌ داوری‌های‌ عظیم‌ نجات‌ دهم‌. ۷ و شما را خواهم‌ گرفت‌ تا برای‌ من‌ قوم‌ شوید، و شما را خدا خواهم‌ بود، و خواهید دانست‌ كه‌ من‌ یهوه‌ هستم‌، خدای‌ شما، كه‌ شما را از مشقت‌های‌ مصریان‌ بیرون‌ آوردم‌. ۸ و شما را خواهم‌ رسانید به‌ زمینی‌ كه‌ دربارة‌ آن‌ قسم‌ خوردم‌ كه‌ آن‌ را به‌ ابراهیم‌ و اسحاق‌ و یعقوب‌ بخشم‌. پس‌ آن‌ را به‌ ارثیت‌ شما خواهم‌ داد. من‌ یهوه‌ هستم‌.»  

  پیدایش باب ۲ آیه ۴
۴ این‌ است‌ پیدایش‌ آسمانها و زمین‌ در حین‌ آفرینش‌ آنها در روزی‌ كه‌ یهوه‌، خدا، زمین‌ و آسمانها را بساخت‌.  

یهوه روفکه      Jehovah Ropheka  
لغت فوق به معنای   خداوند درمان کننده   می باشد.

یهوه روفِکه به معنای خداوند شفا دهنده و تندرست کننده می باشد. خداوند خود را به قوم اسرائیل زمانیکه در صحرای شور و در مکان ماره بودند، یهوه، شفا دهنده نامید.
توضیحات:
در کتاب مقدس تنها یک بار نام «یهوه روفِکه » برده شده است و به «یهوه شفا دهنده » ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   خروج باب ۱۵

  خروج باب ۱۵ آیه ۲۶
۲۶ و گفت‌: «هرآینه‌ اگر قول‌ یهوه‌، خدای‌ خود را بشنوی‌، و آنچه‌ را در نظر او راست‌ است‌ بجا آوری‌، و احكام‌ او را بشنوی‌، و تمامی‌ فرایض‌ او را نگاه‌ داری‌، همانا هیچ‌ یك‌ از همة‌ مرضهایی‌ را كه‌ بر مصریان‌ آورده‌ام‌ بر تو نیاورم‌، زیرا كه‌ من‌ یهوه‌، شفا دهندة‌ تو هستم‌.»  

یهوه ره      Jehovah Raah  
لغت فوق به معنای   خداوند شبان من است   می باشد.

یهوه رَه حدود صد و چهل بار در عهد قدیم تکرار شده است. ریشه لغت رَه، «ری» و به معنای دوست می باشد و مفهوم شبان برای قوم اسرائیل، مراقبت کننده، هدایت کننده و تغذیه کننده، بوده است.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه رَه به «شبان» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۲۳ و ۸۰ – پیدایش باب ۴۹

  مزامیر باب ۲۳ آیه ۱
۱ خداوند شبان‌ من‌ است‌؛ محتاج‌ به‌ هیچ چیز نخواهم‌ بود.  

  مزامیر باب ۸۰ آیه ۱
۱ ای‌ شبانِ اسرائیل‌ بشنو! ای‌ كه‌ یوسف را مثل‌ گله‌ رعایت‌ می‌كنی‌! ای‌ كه‌ بر كروبیین‌ جلوس‌ نموده‌ای‌، تجلی‌ فرما!  

  پیدایش باب ۴۹ آیه ۲۴
۲۴ لیكن‌ كمان‌ وی‌ در قوت‌ قایم‌ ماند و بازوهای‌ دستش‌ به‌ دست‌ قدیر یعقوب‌ مقوی‌ گردید كه‌ از آنجاست‌ شبان‌ و صخرة‌ اسرائیل‌.  

  یهوه شامار      Jehovah Shamar  
لغت فوق به معنای   خداوند محافظت کننده   می باشد.

یهوه شامار به مفهوم خدای محافظت کننده، توجه کننده و حمایت کننده می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه شامار به «محافظت و نگاه دارنده» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۱۱۶ ، ۱۴۵ و ۱۴۶

  مزامیر باب ۱۱۶ آیه ۶
۶ خداوند ساده‌ دلان‌ را محافظت‌ می‌كند. ذلیل‌ بودم‌ و مرا نجات‌ داد.  

  مزامیر باب ۱۴۵ آیه ۲۰
۲۰ خداوند همه‌ محبّان‌ خود را نگاه‌ می‌دارد و همه‌ شریران‌ را هلاك‌ خواهد ساخت‌.  

  مزامیر باب ۱۴۶ آیه ۹
۹ خداوند غریبان‌ را محافظت‌ می‌كند و یتیمان‌ و بیوه‌ زنان‌ را پایدار می‌نماید. لیكن‌ طریق‌ شریران‌ را كج‌ می‌سازد.  

یهوه شمه      Jehovah Shammah  
لغت فوق به معنای   خداوند اینجاست   می باشد.

یهوه‌ شَمَّه‌ به مفهوم خداوند حاضر است، می باشد. یهوه‌ شَمَّه‌ نامی است که توسط خداوند به شهر اورشلیم جدید، زمانیکه آنرا در رویا به حزقیال نشان می داد، داده شده است.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه یهوه‌ شَمَّه‌ به همان شکل « یهوه‌ شَمَّه‌ » ترجمه شده است و در عهد قدیم فقط یک بار این نام برده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   حزقیال باب ۴۸

  حزقیال باب ۴۸ آیه ۳۵
۳۵ و محیطش‌ هجده‌ هزار (نی‌) می‌باشد و اسم‌ شهر از آن‌ روز یهوه‌ شَمَّه‌ خواهد بود.»  

یهوه صبایوت      Jehovah Sabaoth  
لغت فوق به معنای   خداوند لشکرها   می باشد.

یهوه صبایوت به معنی خدای سپاه، نیروهای رزمی و لشکرها می باشد. این واژه به مفهوم اقتدار بر تمام لشکرهای زمینی و آسمانی، و به مفهوم پادشاه تمام نیروهای آسمان و زمین است. صبایوت برای اولین بار در کتاب سموئیل باب یک دیده می شود.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه یهوه صبایوت به همان شکل و یا «خدای لشکرها» ترجمه شده است. یهوه صبایوت یا اِلوهیم صبایوت بیش از دویست و هشتاد و پنج بار در عهد قدیم تکرار شده و بیشتر در کتاب ارمیا و اشعیا به چشم می خورد.

 منابع کتاب مقدس:   سموئیل اول باب ۱ و ۱۷ – ارمیا باب ۳۲ – پادشاهان اول باب ۱۹

  سموئیل اول باب ۱ آیه ۳
۳ و آن مرد هر سال برای عبادت نمودن و قربانی گذرانیدن برای یهُوَه صبایوت از شهر خود به شیلُوه میآمد، و حُفْنِی و فینَحاس دو پسر عِیلِی، كاهنان خداوند در آنجا بودند.  

  سموئیل اول باب ۱۷ آیه ۴۵
۴۵ داود به فلسطینی گفت: «تو با شمشیر و نیزه و مزراق نزد من می آیی، اما من به اسم یهُوَه صبایوت، خدای لشكرهای اسرائیل كه او را به ننگ آورده ای نزد تو می آیم.  

  ارمیا باب ۳۲ آیه ۱۸
۱۸ كه‌ به‌ هزاران‌ احسان‌ می‌نمایی‌ و عقوبت‌ گناه‌ پدران‌ را به‌ آغوش‌ پسرانشان‌ بعد از ایشان‌ می‌رسانی‌! خدای‌ عظیم‌ جبّار كه‌ اسم‌ تو یهوه‌ صبایوت‌ می‌باشد.  

  پادشاهان اول باب ۱۹ آیه ۱۰
۱۰ او در جواب‌ گفت‌: «به‌ جهت‌ یهُوَه‌، خدای‌ لشكرها، غیرت‌ عظیمی‌ دارم‌ زیرا كه‌ بنی‌اسرائیل‌ عهد تو را ترك‌ نموده‌، مذبح‌های‌ تو را منهدم‌ ساخته‌، و انبیای‌ تو را به‌ شمشیر كشته‌اند، و من‌ به‌ تنهایی‌ باقی‌ مانده‌ام‌ و قصد هلاكت‌ جان‌ من‌ نیز دارند.»  

یهوه صدقینو      Jehovah Tsidkenu  
لغت فوق به معنای   خداوند عدالت ما   می باشد.

یهوه صِدقِینو به مفهوم خدایی که راست و مستقیم و بدون انحراف و عادل است، می باشد. یهوه صِدقِینو لقبی است که به مسیح و شهر اورشلیم داده شده است.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه یهوه صِدقِینو به همان شکل و یا به «یهوه عدالت ما» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   ارمیا باب ۲۳ و ۳۳

  ارمیا باب ۲۳ آیه ۶
۶ در ایام‌ وی‌ یهودا نجات‌ خواهد یافت‌ و اسرائیل‌ با امنّیت‌ ساكن‌ خواهد شد و اسمی‌ كه‌ به‌ آن‌ نامیده‌ می‌شود این‌ است‌: یهوه‌ صدقینو (یهوه‌ عدالت‌ ما).  

  ارمیا باب ۳۳ آیه ۱۶
۱۶ در آن‌ ایام‌ یهودا نجات‌ خواهد یافت‌ و اورشلیم‌ به‌ امنیت‌ مسكون‌ خواهد شد و اسمی‌ كه‌ به‌ آن‌ نامیده‌ می‌شود این‌ است‌: یهوه‌ صِدْقینُو.  

یهوه مکادشم      Jehovah Mekoddishkem  
لغت فوق به معنای   خداوند تطهیر می کند   می باشد.

یهوه مِکادٌشم به مفهوم خدایی که قادر به تقدیس و پاک کردن شما، و اهدا کننده قدوسیت است، می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه یهوه مِکادٌشم به «یهوه که شما را تقدیس می کنم» ترجمه شده است. یهوه مِکادٌشم دو بار در عهد قدیم تکرار شده است

 منابع کتاب مقدس:   خروج باب ۳۱ – لاویان باب ۲۰

  خروج باب ۳۱ آیه ۱۳
۱۳ «و تو بنی‌اسرائیل‌ را مخاطب‌ ساخته‌، بگو: البته‌ سَبَّت‌های‌ مرا نگاه‌ دارید. زیرا كه‌ این‌ در میان‌ من‌ و شما در نسلهای‌ شما آیتی‌ خواهد بود تا بدانید كه‌ من‌ یهوه‌ هستم‌ كه‌ شما را تقدیس‌ می‌كنم‌.  

  لاویان باب ۲۰ آیه ۸
۸ و فرایض‌ مرا نگاه‌ داشته‌، آنها را بجا آورید. من‌ یهوه‌ هستم‌ كه‌ شما را تقدیس‌ می‌نمایم‌.  

یهوه نسی      Jehovah Nissi  
لغت فوق به معنای   خداوند نشان من است   می باشد.

نِسّی به معنای پرچم، نشان و علامت می باشد. در جنگها معمولا در قسمت جلوی سپاه پرچم کشور حمل می شده که ایجاد کننده امید برای پیروزی بوده است. زمانیکه قوم اسرائیل بر عمالیق پیروز شدند، موسی خداوند را نشان و پرچم قوم اسرائیل نامید و مذبحی درست کرده و آنرا یهوه‌ نِسّی‌ نامید.
توضیحات:
در کتاب مقدس تنها یک بار نام «یهوه نِسّی » برده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   خروج باب ۱۷

  خروج باب ۱۷ آیه ۱۵
۱۵ و موسی‌ مذبحی‌ بنا كرد و آن‌ را یهوه‌ نِسّی‌ نامید.  

یهوه یری      Jehovah Jireh  
لغت فوق به معنای   خداوند فراهم کننده   می باشد.

یهوه یَری به معنای خداوند تدارک بیننده است و ابراهیم زمانی که اسحاق را به کوه موریا، جهت قربانی کردن برد، خداوند قوچی را برای قربانی کردن فراهم آورد، و ابراهیم نام آن مکان را «یهوه یَری» نامید.
توضیحات:
در کتاب مقدس تنها یک بار نام «یهوه یَری» برده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۲۲

  پیدایش باب ۲۲ آیه ۱۳ تا ۱۴
۱۳ آنگاه‌، ابراهیم‌، چشمان‌ خود را بلند كرده‌، دید كه‌ اینك‌ قوچی‌، در عقب‌ وی‌، در بیشه‌ای‌، به‌ شاخهایش‌ گرفتار شده‌. پس‌ ابراهیم‌ رفت‌ و قوچ‌ را گرفته‌، آن‌ را در عوض‌ پسر خود، برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ گذرانید. ۱۴ و ابراهیم‌ آن‌ موضع‌ را «یهوه‌ یری‌» نامید، چنانكه‌ تا امروز گفته‌ می‌شود: «در كوه‌، یهوه‌، دیده‌ خواهد شد. »  

یهوه ره      Jehovah Raah  
لغت فوق به معنای   خداوند شبان من است   می باشد.

یهوه رَه حدود صد و چهل بار در عهد قدیم تکرار شده است. ریشه لغت رَه، «ری» و به معنای دوست می باشد و مفهوم شبان برای قوم اسرائیل، مراقبت کننده، هدایت کننده و تغذیه کننده، بوده است.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه رَه به «شبان» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۲۳ و ۸۰ – پیدایش باب ۴۹

  مزامیر باب ۲۳ آیه ۱
۱ خداوند شبان‌ من‌ است‌؛ محتاج‌ به‌ هیچ چیز نخواهم‌ بود.  

  مزامیر باب ۸۰ آیه ۱
۱ ای‌ شبانِ اسرائیل‌ بشنو! ای‌ كه‌ یوسف را مثل‌ گله‌ رعایت‌ می‌كنی‌! ای‌ كه‌ بر كروبیین‌ جلوس‌ نموده‌ای‌، تجلی‌ فرما!  

  پیدایش باب ۴۹ آیه ۲۴
۲۴ لیكن‌ كمان‌ وی‌ در قوت‌ قایم‌ ماند و بازوهای‌ دستش‌ به‌ دست‌ قدیر یعقوب‌ مقوی‌ گردید كه‌ از آنجاست‌ شبان‌ و صخرة‌ اسرائیل‌.  

یهوه روفکه      Jehovah Ropheka  
لغت فوق به معنای
  خداوند درمان کننده   می باشد.

یهوه روفِکه به معنای خداوند شفا دهنده و تندرست کننده می باشد. خداوند خود را به قوم اسرائیل زمانیکه در صحرای شور و در مکان ماره بودند، یهوه، شفا دهنده نامید.
توضیحات:
در کتاب مقدس تنها یک بار نام «یهوه روفِکه » برده شده است و به «یهوه شفا دهنده » ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   خروج باب ۱۵

  خروج باب ۱۵ آیه ۲۶
۲۶ و گفت‌: «هرآینه‌ اگر قول‌ یهوه‌، خدای‌ خود را بشنوی‌، و آنچه‌ را در نظر او راست‌ است‌ بجا آوری‌، و احكام‌ او را بشنوی‌، و تمامی‌ فرایض‌ او را نگاه‌ داری‌، همانا هیچ‌ یك‌ از همة‌ مرضهایی‌ را كه‌ بر مصریان‌ آورده‌ام‌ بر تو نیاورم‌، زیرا كه‌ من‌ یهوه‌، شفا دهندة‌ تو هستم‌.»  

یهوه شمه      Jehovah Shammah  
لغت فوق به معنای
  خداوند اینجاست   می باشد.

یهوه‌ شَمَّه‌ به مفهوم خداوند حاضر است، می باشد. یهوه‌ شَمَّه‌ نامی است که توسط خداوند به شهر اورشلیم جدید، زمانیکه آنرا در رویا به حزقیال نشان می داد، داده شده است.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه یهوه‌ شَمَّه‌ به همان شکل « یهوه‌ شَمَّه‌ » ترجمه شده است و در عهد قدیم فقط یک بار این نام برده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   حزقیال باب ۴۸ آیه ۳۵
۳۵ و محیطش‌ هجده‌ هزار (نی‌) می‌باشد و اسم‌ شهر از آن‌ روز یهوه‌ شَمَّه‌ خواهد بود.»  

یهوه یری      Jehovah Jireh  
لغت فوق به معنای
  خداوند فراهم کننده   می باشد.

یهوه یَری به معنای خداوند تدارک بیننده است و ابراهیم زمانی که اسحاق را به کوه موریا، جهت قربانی کردن برد، خداوند قوچی را برای قربانی کردن فراهم آورد، و ابراهیم نام آن مکان را «یهوه یَری» نامید.
توضیحات:
در کتاب مقدس تنها یک بار نام «یهوه یَری» برده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   پیدایش باب ۲۲

  پیدایش باب ۲۲ آیه ۱۳ تا ۱۴
۱۳ آنگاه‌، ابراهیم‌، چشمان‌ خود را بلند كرده‌، دید كه‌ اینك‌ قوچی‌، در عقب‌ وی‌، در بیشه‌ای‌، به‌ شاخهایش‌ گرفتار شده‌. پس‌ ابراهیم‌ رفت‌ و قوچ‌ را گرفته‌، آن‌ را در عوض‌ پسر خود، برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ گذرانید. ۱۴ و ابراهیم‌ آن‌ موضع‌ را «یهوه‌ یری‌» نامید، چنانكه‌ تا امروز گفته‌ می‌شود: «در كوه‌، یهوه‌، دیده‌ خواهد شد. »  

  یهوه شامار      Jehovah Shamar  
لغت فوق به معنای
  خداوند محافظت کننده   می باشد.

یهوه شامار به مفهوم خدای محافظت کننده، توجه کننده و حمایت کننده می باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه شامار به «محافظت و نگاه دارنده» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   مزامیر باب ۱۱۶ ، ۱۴۵ و ۱۴۶

  مزامیر باب ۱۱۶ آیه ۶
۶ خداوند ساده‌ دلان‌ را محافظت‌ می‌كند. ذلیل‌ بودم‌ و مرا نجات‌ داد.  

  مزامیر باب ۱۴۵ آیه ۲۰
۲۰ خداوند همه‌ محبّان‌ خود را نگاه‌ می‌دارد و همه‌ شریران‌ را هلاك‌ خواهد ساخت‌.  

  مزامیر باب ۱۴۶ آیه ۹
۹ خداوند غریبان‌ را محافظت‌ می‌كند و یتیمان‌ و بیوه‌ زنان‌ را پایدار می‌نماید. لیكن‌ طریق‌ شریران‌ را كج‌ می‌سازد

یاه      Yah  
لغت فوق به معنای
  خواهد بود   می باشد.

کلمه یاه مخفف لغت یهوه میباشد که سبکی نظمی و شاعرانه به آیات می بخشد.
توضیحات:
یاه نامی بود که برای نامیدن خدای قوم اسرائیل بکار می رفت و در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه یاه به شکل اصلی «یاه» و یا به نام «خداوند» ترجمه شده است.

 منابع کتاب مقدس:   خروج باب ۱۷ – اشعیا باب ۱۲ و ۲۶ – مزامیر باب ۱۱۸

  خروج باب ۱۷ آیه ۱۶
۱۶ و گفت‌: «زیرا كه‌ دست‌ بر تخت‌ خداوند است‌، كه‌ خداوند را جنگ‌ با عمالیق‌ نسلاً بعد نسل‌ خواهد بود.»  

  اشعیا باب ۱۲ آیه ۲
۲ اینك‌ خدا نجات‌ من‌ است‌ بر او توكّل‌ نموده‌، نخواهم‌ ترسید. زیرا یاه‌ یهُوَه‌ قوّت‌ و تسبیح‌ من‌ است‌ و نجات‌ من‌ گردیده‌ است‌.»  

  اشعیا باب ۲۶ آیه ۴
۴ بر خداوند تا به‌ ابد توكّل‌ نمایید، چونكه‌ در یاه‌ یهوه‌ صخره‌ جاودانی‌ است‌.  

  مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۵
۵ در تنگی‌ یاه‌ را خواندم‌. یاه‌ مرا اجابت‌ فرموده‌، در جای‌ وسیع‌ آورد.  

  مزامیر باب ۱۱۸ آیه ۱۷
۱۷ نمی‌میرم‌ بلكه‌ زیست‌ خواهم‌ كرد و كارهای‌ یاه‌ را ذكر خواهم‌ نمود.  

بیشتر بدانید

يوحنا 3 : 16

خداوند جهان را آنقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر که به او ايمان آورد هلاک نگردد بلکه حيات جاودان يابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *