حقايق کتاب مقدس درباره مجردها و خانواده

اشتراک این پست

درک حقايق کتاب مقدس درباره مجردها و خانواده

حقايق کتاب مقدس در باره مجردها:

و تو را تا ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت، انصاف، رأفت و رحمانيت نامزد خود خواهم گردانيد.

هوشع ١٩:٢

لکن به مجردين و بيوه زنان می گويم که ايشان را نيکو است که مثل من بمانند. مگر اينکه به هر طور که خداوند

به هر کس قسمت فرموده و به همان حالت که خدا هرکس را خوانده باشد، بدين طور رفتار بکند، و همچنين در

همه کليساها امر می کنم.

اول قرنتيان ٨:٧ و ١٧

اگر با زن بسته شدی، جدايی مجوی و اگر از زن جدا هستی ديگر زن مخواه. ليکن هر گاه نکاح کردی، گناه

نورزيدی و هر گاه باکره منکوحه گرديد، گناه نکرد. ولی چنين در جسم زحمت خواهند کشيد، ليکن من بر شم ا

شفقت دارم.

اول قرنتيان ٢٧:٧ و ٢٨

اما کسی که در دل خود پايدار است و احتياج ندارد بلکه در راه خود مختار است و در دل خود جازم است که باکره

خود را نگاه دارد، نيکو می کند.

اول قرنتيان ٣٧:٧

نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غير نجس زيرا که فاسقان و زانيان را خدا داوری خواهد فرمود.

عبرانيان ۴:١٣

به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکيه مکن. در همه راههای خود او را بشناس، او طريقهايت

را راست خواهد گردانيد.

امثال ۵:٣ و ۶

در خداوند تمتع ببر، پس مسألت دل تو را به تو خواهد داد.

مزمور ۴:٣٧

بنابراين ای برادران من، شما نيز به وساطت جسد مسيح برای شريعت مرده شديد تا خود را به ديگری پيونديد،

يعنی با او که از مردگان برخاست، تا به جهت خدا ثمر آوريم.

روميان ۴:٧

اما هر کس عمل خود را امتحان بکند، آنگاه فخر در خود به تنهايی خواهد داشت نه در ديگری.

غلاطيان ۴:۶

در فضيلت، علم و در علم، عفت و در عفت، صبر و در صبر، دينداری و در دينداری، محبت برادران و در

محبت برادران، محبت را. زيرا هر گاه اينها در شما يافت شود و بيفزايد، شما را نمی گذارد که در معرفت خداوند

ما عيسی مسيح کاهل يا بی ثمر بوده باشيد.

  دوم پطرس٨ و ۶:١

 

حقايق کتاب مقدس در باره ازدواج:

و خداوند خدا گفت: خوب نيست که آدم تنها باشد. پس برايش معاونی موافق وی بسازم.

پيدايش ١٨:٢

از اين سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خويش خواهد پيوست و يک تن خواهند بود.

پيدايش ٢۴:٢

هر که زوجه ای يابد چيز نيکو يافته است، و رضامندی خداوند را تحصيل کرده است.

امثال ٢٢:١٨

زنان گرفته، پسران و دختران به هم رسانيد و زنان برای پسران خود بگيريد و دختران خود را به شوهر بدهيد ت ا

پسران و دختران بزايند و در آنجا زياد شويد و کم نگرديد.

ارميا ۶:٢٩

و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت، انصاف، رأفت و رحمانيت نامزد خود خواهم گردانيد.

و چون تو را به امانت نامزد خود ساختم آنگاه يهوه را خواهی شناخت.

هوشع ١٩:٢ و ٢٠

لکن به سبب زنا، هر مرد زوجه خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد. شوهر حق زن را ادا نمايد و

همچنين زن حق شوهر را. زن بر بدن خود مختار نيست بلکه شوهرش، و همچنين مرد نيز اختيار بدن خود ر ا

ندارد بلکه زنش.

  اول قرنتيان ٢: ۴ تا٧

پس رأی من اين است که زنان جوان نکاح شوند و اولاد بزايند و کدبانو شوند و خصم را مجال مذمت ندهند.

اول تيموتاؤس ١۴:۵

نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غير نجس زيرا که فاسقان و زانيان را خدا داوری خواهد فرمود.

عبرانيان ۴:١٣

زيرا که شوهر سر زن است چنانکه مسيح نيز سر کليسا و او نجات دهنده بدن است. ليکن همچنان که کليسا مطيع

مسيح است، همچنين زنان نيز شوهران خود را در هر امری باشند. ای شوهران زنان خود را محبت نماييد،

چنانکه مسيح هم کليسا را محبت نمود و خويشتن را برای آن داد. تا آن را به غسل آب بوسيله کلام طاهر ساخته،

تقديس نمايد، تا کليسای مجيد را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چين يا هيچ چيز مثل آن نداشته باشد، بلکه ت ا

مقدس و بی عيب باشد. به همين طور، بايد مردان زنان خويش را مثل بدن خود محبت نمايند زيرا هر که زوجه

خود را محبت نمايد، خويشتن را محبت می نمايد. زيرا هيچکس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن ر ا

تربيت و نوازش می کند، چنانکه خداوند نيز کليسا را. زانرو که اعضای بدن وی می باشيم، از جسم و از

استخوانهای او. از اينجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده، با زوجه خويش خواهد پيوست و آن دو يک تن

خواهند بود. اين سِر، عظيم است، ليکن من در باره مسيح و کليسا سخن می گويم. خلاصه هر يکی از شما نيز زن

خود را مثل نفس خود محبت بنمايد و زن شوهر خود را بايد احترام نمود.

افسسيان ٣٣  و ٢٣:۵

همچنين ای زنان، شوهران خود را اطاعت نماييد تا اگر بعضی نيز مطيع کلام نشوند، سيرت زنان ايشان را بدون

کلام دريابد.

اول پطرس ١:٣

و همچنين ای شوهران، با فطانت با ايشان زيست کنيد، چون با ظروف ضعيف تر زنانه، ايشان را محترم داريد

چون با شما وارث فيض حيات نيز هستند تا دعاهای شما بازداشته نشوند.

اول پطرس ٧:٣

حقايق کتاب مقدس در باره درک اراده خدا:

اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سؤال بکند از خدايی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت نمی

نمايد و به او داده خواهد شد.

يعقوب ۵:١

کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راههای من نور است.

مزمور ١٠۵:١١٩

زيرا صخره و قلعه من تو هستی. به خاطر نام خود مرا هدايت و رهبری فرما.

مزمور ٣:٣١

خداوند قدمهای انسان را مستحکم می سازد و در طريقهايش سرور می دارد.

مزمور ٢٣:٣٧

زيرا اين خدا، خدای ماست تا ابدالاباد و ما را تا به موت هدايت خواهد نمود.

مزمور ١۴:۴٨

حينی که به راه می روی تو را هدايت خواهد نمود و حينی که می خوابی بر تو ديده بانی خواهد کرد، وقتی که

بيدار شوی با تو مکالمه خواهد نمود. زيرا که احکام ايشان چراغ و تعليم ايشان نور است، و توبيخ تدبير آميز

طريق حيات است.

امثال ٢٢:۶ و ٢٣

اين کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است

متوجه شده، عمل نمايی زيرا همچنين راه خود را فيروز خواهی ساخت، و همچنين کامياب خواهی شد.

يوشع ٨:١

و گوشهايت سخنی را از عقب تو خواهد شنيد که می گويد:” راه اين است، در آن سلوک بنما هنگامی که بطرف

راست يا چپ می گردی.”

اشعيا ٢١:٣٠

اعمال خود را به خداوند تفويض کن، تا فکرهای تو استوار شود.

امثال ٣:١۶

روح نيکوی خود را به جهت تعليم ايشان دادی، مَنِ خويش را از دهان ايشان بازنداشتی و آب برای تشنگی ايشان،

به ايشان عطا فرمودی.

نحميا ٢٠:٩

به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکيه مکن. در همه راههای خود او را بشناس، و او

طريقهايت را راست خواهد گردانيد.

امثال ۵:٣ و ۶

و هر چيزی را که به اسم من سؤال کنيد به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال يابد.

يوحنا ١٣:١۴

اگر در من بمانيد و کلام من در شما بماند، آنچه خواهيد بطلبيد که برای شما خواهد شد.

يوحنا ٧:١۵

و در آن روز چيزی از من سؤال نخواهيد کرد. آمين آمين به شما می گويم که هرآنچه از پدر به اسم من طلب کنيد

به شما عطا خواهد کرد.

يوحنا ٢٣:١۶

پس با دليری نزديک به تخت فيض بياييم با رحمت بيابيم و فيضی را حاصل کنيم که در وقت ضرورت ما ر ا

اعانت کند.

عبرانيان ١۶:۴

خداوند نزديک است به آنانی که او را می خوانند، به آنانی که او را به راستی می خوانند. آرزوی ترسندگان خود

را بجا می آورد و تضرع ايشان را شنيده، ايشان را نجات می دهد.

مزمور١٩ و ١٨:١۴۵

چون مرا خوانَد، او را اجابت خواهم کرد. من در تنگی با او خواهم بود و او را نجات داده، مُعَزَز خواهم ساخت.

مزمور ١۵:٩١

ليکن تو چون عبادت کنی، به حجره خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را که در نهان است عبادت نما، و پدر

نهان بين تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد.

متی ۶:۶

مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود، تو را از چيزهای عظيم و مخفی که آنها را ندانسته ای مخبر خواهم ساخت.

ارميا ٣:٣٣

و هر چه سؤال کنيم، از او می يابيم، از آن جهت که احکام او را نگاه می داريم و به آنچه پسنديده اوست، عمل می

نماييم.

اول يوحنا ٢٢:٣

 

بیشتر بدانید

يوحنا 3 : 16

خداوند جهان را آنقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر که به او ايمان آورد هلاک نگردد بلکه حيات جاودان يابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *