مطالعه 4 تا انجيل

اشتراک این پست

روشی ساده برای مطالعه 4  انجيل همزمان  
موضوعمتیمرقسلوقایوحنا
     
روایات قبل از مسیح
پیشگفتار لوقا1:1-4
“خدا – کلمه -“1:1-14
تولد و دوران اولیه کودکی مسیح
پیشگویی تولد یحیی تعمید دهنده1:5-25
بشارت تولد عیسی1:26-38
مریم ، الیزابت را ملاقات می کند1:39-56
تولد یحیی تعمید دهنده1:57-80
مقايسه دو شجره نامه1:1-173:23-38
تولد عیسی مسیح1:18-252:1-7
شبانان به ملاقات عيسی متولد شده رفتند2:8-20
زمان ختنه عيسی2:21
مراسم تقدیم عيسی در هیکل توسط مريم2:22-38
خردمندان (مجوسیان)  از شرق2:1-12
عظیمت به مصر و بازگشت به ناصره2:13-232:39
مباحثه مسیح در معبد با علمای يهود2:40-52
تعمید عیسی مسیح
ماموریت یحیی تعمید دهنده3:1-121:1-83:1-181:15-31
تعمید عیسی مسیح3:13-171:9-113:21, 221:32-34
تجربه  مسیح
تجربه مسيح در بيابان4:1-111:12, 134:1-13
خدمت اولیه مسیح
آندریاس و شاگرد دیگر و شمعون پطرس1:35-42
فیلیپس و نَتَنائیل1:43-51
عروسی در قانای جلیل2:1-11
عید پسح و پاکسازی هیکل2:12-25
نیقودیموس در شب به سوی عیسی آمد3:1-21
مسیح و یحیی تعمید دهنده3:224:2
ملاقات مسیح با زن سامری کنار چاه سوخار4:3-42
یحیی تعمید دهنده در زندان4:1214:31:144:173:19, 203:24
مسیح به جلیل برگشت4:121:14, 154:14, 154:43-45
کنیسه در ناصره4:16-30
خوانده شدن  آندریاس و شمعون ، یعقوب و یوحنا4:13-221:16-205:1-11
  معجزات مسیح
مسيح پسر اشراف زاده را در شهر کفرناحوم شفا یافت4:46-54
دیو زده را در کنیسه شفا یافت1:21-284:31-37
مادر زن شمعون شفا یافت8:14-171:29-344:38-41
گردش در اطراف جلیل4:23-251:35-394:42-44
شفای جذامی8:1-41:40-455:12-16
مسیح طوفان را آرام کرد8:18-274:35-418:22-25
دیوزدگان در زمین جرجسیان8:28-345:1-208:26-39
دختر یایروس و زن شفا یافتند9:18-265:21-438:40-56
کوران و دیوزدگان9:27-34
شفای افلیج9:1-82:1-125:17-26
ملاقات با متی باجگیر9:9-132:13-175:27-32
“شاگردان بی روزه “9:14-172:18-225:33-39
جشن و معجزه در بیت حسدا
جشن در اورشلیم5:1
حوض ِ بیت حسدا5:2-15
عیسی و یهودیان خشمگین5:16-47
خدمت و مثل ها
خوشه چینی در روز سبت12:1-82:23-286:1-5
معجزه  دست خشک يک مَرد12:9-213:1-126:6-11
انتخاب دوازده رسول10:2-43:13-196:12-16
موعظه بالای کوه5:1-7:296:17-49
خادم یوزباشی شفا یافت8:5-137:1-10
زنده کردن پسر بیوه زن در نایین7:11-17
فرستادگان یحیی11:2-197:18-35
وای محکوم کننده شهرهای جلیل11:20-24
خواندن زحمتکشان و گرانباران11:25-30
تدهین پایهای عیسی7:36-50
دومین گردش اطراف جلیل8:1-3
مثل برزگر13:1-234:1-208:4-15
مثل شمع زیر یک پیمانه4:21-258:16-18
مثل رشد مخفیانه دانه4:26-29
مثل گندم و کرکاس13:24-30
مثل دانه خردل13:31, 324:30-3213:18,19
مثل خمیر مایه13:3313:20,21
آموزش از طریق مثلها13:34, 354:33-34
توضیح گندم و کرکاس13:36-43
گنج پنهان ، مروارید ، تور ماهیگیری13:44-52
مادرعيسی  و برادرانش12:46-503:31-358:19-21
پذیرش در ناصره13:53-586:1-6
سومین گردش در اطراف جلیل9:35-38;
11:1
6:6
فرستادن دوازده نفر برای چهارمين بار10:5-426:7-139:1-6
دیدگاه هیرودیس نسبت به عیسی14:1, 26:14-169:7-9
مرگ یحیی تعمید دهنده14:3-126:17-29
غذا دادن به پنج هزار نفر14:13-216:30-449:10-176:1-15
مسیح روی آب راه میرود14:22-336:45-526:16-21
معجزه در جنیسره14:34-366:53-56
” نان حیات”6:22-65
دستان شسته15:1-207:1-23
زن  اهل فینیقیّه صُوریّه15:21-287:24-30
معجزات شفا15:29-317:31-37
غذا دادن به چهار هزار نفر15:32-398:1-9
نشانه ای از آسمان16:1-48:10-13
خمیرمایه فریسیان16:5-128:14-21
مرد کور شفا یافت8:22-26
  خارج از جلیل
اعترافِ ایمانِ پطرس16:13-198:27-299:18-206:66-71
پیشگویی درباره رنج و مرگ عيسی16:20-288:30-9:19:21-27
تبدیل17:1-99:2-109:28-36
آمدن الیاس17:10-139:11-13
دیوانه شفا یافت17:14-219:14-299:37-42
بازگشت به جلیل
پیشگویی دوباره رنجها و مرگ عيسی17:22, 239:30-329:43-45
بدست آوردن ماهی برای هزينه خراج معبد17:24-27
کودکان18:1-59:33-379:46-48
تعليمی درباره اقتدار اخراج ارواح9:38-419:49, 50
لغزشها18:6-99:42-4817:2
گوسفند گمشده18:10-1415:4-7
تعليم درباره بخشیدنِ خطايا و حل مشکل18:15-17
تعليم بستن و باز کردن18:18-20
مثل غلام  بی رحم18:21-35
“نمک به آتش”9:49, 50
  خدمت در اورشلیم
سفر به اورشلیم9:517:1-10
آتش از آسمان9:52-56
جواب ِ شاگردان8:19-229:57-62
تعلیم در عید خیمه ها7:11-53
زن گرفته شده  در حین زنا8:1-11
مشاجره با فریسیان8:12-59
شفای مردی که نابینای مادر زاد بود9:1-41
شبان نیکو10:1-21
جشنِ عید بنای خانه خدا10:22-30
عزیمت به آنسوی اردن10:40-42
  در جلیل
ماموریت هفتاد شاگرد10:1-16
بازگشت ِ هفتاد شاگرد10:17-24
سامری نیکو10:25-37
مریم و مرتا10:38-42
دعای ربانی6:9-1311:1-4
دعای موثر7:7-1111:5-13
نکوهش کفرآمیز فریسیان12:22-373:20-3011:14-23
بازگشت روح پلید12:43-4511:24-28
آیت یونس12:38-4211:29-32
نور و چشم دل5:15;
6:22, 23
11:33-36
فریسیان23:1-3911:37-54
ترس از چه ؟10:26-3312:1-12
طمع6:25, 3312:13-31
مراقبت11:32-54
جلیلیانی که کشته شدند13:1-9
زن شفا گرفته در سبت13:10-17
دانه خردل13:31, 324:30-3213:18,19
خمیر مایه13:3313:20,21
  به سمت و در اورشلیم
سفر به سوی اورشلیم13:22
“آیا تنها شماری اندک از مردم نجات خواهند یافت؟”13:23-30
بر حذر داشتن از هیرودیس13:31-33
نبوت به ضد اورشلیم23:37-3913:34,35
شفای شخصی که بدنش آب آورده بود در روز سبت14:1-6
انتخاب صدر مجلس14:7-14
مثل ضیافت بزرگ22:1-1414:15-24
پیروی از مسیح با صلیب خود10:37, 3814:25-35
مثل گوسفند گمشده ، سکه گمشده ، پسر گمشده15:1-32
مثل مباشر ، مرد ثروتمند و ایلعاذر16:1-31
لغزشها18:6-1517:1-4
ایمان و خدمت17:2017:5-10
ده جذامی17:11-19
چگونگی آمدن پادشاهی خدا17:20-37
مثل قاضی بی انصاف18:1-8
مثل فریسی و باجگیر18:9-14
طلاق19:1-1210:1-12
کودکان را نزد عیسی آورید19:13-1510:13-1618:15-17
محقق ثروتمند19:16-2610:17-2718:18-27
وعده به شاگردان19:27-3010:28-3118:28-30
کارگران در تاکستان20:1-16
پیشگویی مرگ مسیح20:17-1910:32-3418:31-34
درخواست ِ یعقوب و یوحنا20:20-2810:35-45
مرد کور در اریحا20:29-3410:46-5218:35-43
زکّی باجگير19:1-10
مثل ده قنطار25:14-3019:11-28
برخاستن ایلعاذر11:1-44
نشست سنهدرین11:45-53
مسیح به افرایم عزیمت میکند11:54-57
تدهین بوسیله مریم26:6-1314:3-97:36-5012:1-11
مسیح وارد اورشلیم میشود21:1-1111:1-1019:29-4412:12-19
پاکسازی هیکل21:12-1611:15-1819:45-48
درخت انجیر بی ثمر21:17-2211:11-14,
11:19-23
تشویق به دعا و بخشش6:14-1511:24-26
سوالِ روسا21:23-2711:27-3320:1-8
مثل دو پسر21:28-32
مثل باغبانان شریر21:33-4612:1-1220:9-18
مثل رخت عروسی22:1-1414:16-24
پول خراج22:15-2212:13-1720:20-26
مجاب کردن صدوقیان22:23-3312:18-2720:27-40
حکم بزرگ22:34-4012:28-34
پسر داود و خداوند داود22:41-4612:35-3720:41-44
ریاکاری و جاه طلبی فریسیان23:1-3912:38-4020:45-47
کــَرَم بیوه زن12:41-4421:1-4
پیشگویی بازگشت ثانویه مسیح24:1-5113:1-3721:5-36
مثل ده باکره25:1-13
مثل قنطارها25:14-3019:11-27
مثل داوری  آخر25:31-46
ملاقات یونانیان با عیسی . صدایی از آسمان12:20-36
داوری ِ بی ایمانی12:37-50
آخرین فصح – توطئه یهودیان26:1-514:1, 222:1, 2
یهودا اسخریوطی26:14-1614:10, 1122:3-6
شام فصح (فطیر)26:17-3014:12-2622:7-2313:1-35
رقابت رسولان22:24-30
پیشگویی انکار  پطرس26:31-3514:27-3122:31-3913:36-38
آخرین سخنان – وداع عيسی – تسلی دهنده14:1-31
تاک و شاخه ها. ماندن در محبت15:1-27
عمل تسلی بخش بر شاگردان16:1-33
دعای مسیح برای آنان17:1-26
جتسیمانی26:36-4614:32-4222:40-4618:1
  خیانت و محاکمه مسیح
خیانت26:47-5614:43-5222:47-5318:2-11
مسیح  در حضور حنا و قیافا. انکار پطرس26:57, 58,
26:69-75
14:53, 54,
14:66-72
22:54-6518:12-27
مسیح در حضور سنهدرین26:59-6814:55-6522:66-71
مسیح در حضور پیلاطس27:1, 2,
27:11-14
15:1-523:1-618:12-28
مرگ يهودا خائن27:3-10
مسیح در حضور هیرودیس23:7-12
اتهام و محکومیت27:15-2615:6-1523:13-2518:2919:16
  مصلوب شدن و دفن مسیح
قرعه سربازان27:27-3115:16-2023:36,3719:1-3
مصلوب27:32-3815:21-2823:26-3419:17-24
مادر عیسی کنار صلیب19:25-27
استهزا کردن و سرزنش کردن27:39-4415:29-3223:35-39
گناهکار توبه کار23:40-43
مرگ مسیح27:5015:3723:4619:28-30
تاریکی و دیگر نشانه ها27:45-5315:33-3823:44,45
شاهدان27:54-5615:39-4123:47-49
پهلوی سوراخ شده19:31-37
کفن و دفن27:57-6115:42-4723:50-5619:38-42
نگهبانِ سر قبر27:62-66;
28:11-15
  رستاخیز و سعود عیسی به آسمان
قیام عیسی از مردگان28:1-1016:1-1124:1-1220:1-18
رفتن شاگردان به عموآس16:12, 1324:13-35
ظهور در اورشلیم – شک توما16:14-1824:36-4920:19-29
ظهور در کناردریای طبریه21:1-23
ظهور بر کوه جلیل28:16-20
آثار ثبت نشده20:30, 31;
21:24, 25
صعود عیسی به آسمان16:19-2024:50-53

بیشتر بدانید

يوحنا 3 : 16

خداوند جهان را آنقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر که به او ايمان آورد هلاک نگردد بلکه حيات جاودان يابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *