Elam alive Ministries

مينيستری عيلام زنده ؛ يک موسسه مسيحی بشارتی – پروتستان است که تمايل دارد با همه کليساها و سازمانهاي ايراني و غير ايراني مسيحي که براي خدمت به فارسی زبانان ( چه درون کشور چه خارج از کشور ) خوانده شده اند ، همکاري داشته باشد .

اين مينيستری تمايل به همکاري با همه کليساها ، دور از هر مرز فرقه اي و تفاوتهاي تعليمي و آموزه اي (بجز مواردي که اساساً تعليمي اصل ايمان و نجات در مسيح را خدشه دارد کند) دارد. و ما به نظرهاي تمام افرادي که مخالف ما هستند احترام مي گذاريم .
ما بر اين باور هستيم زمانی که در آن زندگی ميکنيم برای ايران و کشورهای اطراف دوران بيداری روحانی ميباشد، بطوريکه روح خدا ، راه را برای مبشرين ، معليمن ، شبانان و انبياء و رسولان و مينيستريهای مختلف بازکرده و قلبهای بسياری مايل به شنيدن پيغام خوش انجيل هستند. با وجوديکه اين خداوند است که جانها را نجات داده مي دهد ، اما او همه ما را در اين امور به همکاري با خود دعوت کرده .
لذا موسسه عيلام زنده بر اين باور است خدا ميخواهد که از طريق ما و همکاری با ساير کليساها و موسسه های مسيحی ، روی فارسی زبانان داخل و بيرون کشور تأثير بگذارد.

به اين دليل موسسه عيلام زنده ابزاري در دست خداست ، بجهت عملي شدن نقشه نجات در خصوص ايران و کشورهاي اطراف .

موسسه عيلام زنده می کوشد تا از طريق تجهيز رهبرانی سالم و متعهد در تاسيس کليسای فارسی زبان در جايهای مختلف شرايط را برای تحقق وعده خدا جهت نجات ايران و همه فارسی زبانان مهيا سازد.

سيستم مديريت

اين سازمان يک موسسه رسمی به ثبت رسيده در کشور آلمان و اروپا است که تيم رهبری آن از 8 نفر تشکيل شده ، که خدمات و تصميمات در آن بصورت تيمي انجام ميشود.

بخشهای مختلف مينيستری عيلام زنده

بخش تأسيس کليساهای خانگی و ساختمانی

هدف اين بخش تأسيس و تقويت کليساهاي خانگی و محلی وحمايت و پشتيباني و رشد آندسته کليساهائي است که از پيش تأسيس شده اند يا به تازگی قرار است تاسيس شود ، تا بتوانند بر ايرانيان منطقه وشهر و کشور تأثير بگذارند .

اين بخش مايل است در صورت توان براي افراد و يا کليساهائيکه براي خدمت در آن مناطق خوانده شده اند ، موقعيتهاي خدمتي کوتاه مدت و دراز مدت ايجاد مي کند .

بخش تربيت رهبران

هدف اين بخش تربيت و تجهيز رهبراني امين در ضمينه ، شباني ، رهبري جلسات ، بشارت ، تعليم ، پرستش است ، که بتوانند کليساهای خانگی يا ساختمانی تأسيس شده را تقويت کنند و در گسترش ملکوت خدا همکاري داشته باشند.

بخش کالج

اين بخش پذيرای ايماندارانی است که به عضويت مينيستری عيلام زنده از دور يا نزديک هستند و حداقل 2 سال از تعميد آب ايشان گذشته و مايل هستند در درک و فهم کلام خدا بيشتر رشد کنند تا بتوانند به خادمين مسح شده جهت پيشرد ملکوت خدا تبديل شوند.

دوره های آموزشی ما در سطوح مختلف از ابتدائی تا پيشرفته ميباشد که دانشجو ميتواند دروس را از طريق آنلاين گذارنده و کارهای عملی را زير نظر شبان يا منتور روحانی خود انجام دهد.

لازم است هر دانشجو در پايان هر ترم امتحان داده و بعد از کسب نمره قبولی کارنامه ای دريافت کند.

بخش مديا

اين بخش مايل است که تمام استعدادها و قابليتهای فردي و امکانات صوتي ، تصويري ، را گرد هم جمع کرده تا از اين طريق خدمت خدا را به نحو بهتري در اختيار فارسی زبانانی که فاقد کليسا هستند قرار دهد. و با تهيه محصولات صوتي و تصويري ، نشريات ، وتوليد برنامه هاي ويدئوئی و تلوزيوني ، راديوئي و پخش آن از طريق وب سايتها و ساتليت و سوشيال مديا و غيره در پيشبرد ملکوت خدا عمل مي کند .

لذا افرادی که در زمينه فتوشاپ ، اديت ويدئو ، و يا طراحی وب يا ترجمه از انگليسی و يا دوبله تجربه دارند را به همکاری دعوت ميکنيم.

بخش امور مالی

ما بر اين باور هستيم که خداوند همه ما را فراخوانده تا نقش اساسي در برقراري ملکوت خدا در ميان فارسی زبانان ايفا کنيم .

لذا اين بخش به دعوت شدگان اين ديد را انتقال مي دهد تا جايگاه خود را در خدمت و پيشبرد ملکوت خدا برای ايرانيان درون و خارج از ايران پيدا کنند .

درآمدهاي مالي موسسه عيلام زنده ، از طريق هدايا ، ده يک اعضاء ، حاميان و دوستان حمايت کننده از اين موسسه ميباشد ،که بجهت تحقق بخشيدن به رويای خدا برای نجات فارسی زبانان مصرف مي گردد .

لذا هر شخص يا موسسه که مايل باشد ما را از طريق هدايا حمايت مالی کنند ، در قبال آن يک رسيد معافيت مالياتی رسمی به ايشان خواهيم داد تا بتوانند از معافيت مالياتی در آلمان بهره مند شوند.