افتادگان برخيزند چرا که پادشاه جلال آمده

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 21 آگوست, 2016