پیغام و پرستش – افکارت را به خون مسیح تبدیل کن تا شفا و آزادی بیابی

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 3 اکتبر, 2021