اگر در راستی بایستی شایستگی دریافت برکت و رحمت را خواهی داشت – 25.12.2016

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: