پیغام و پرستش – ایماندار، از خاک و خاکستر برخیز

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 23 ژانویه, 2022