پیغام و پرستش – ایماندار بر برج دیده‌بانی بایست

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 6 نوامبر, 2022