پیغام و پرستش – ای خداوند بیا و در بحران زندگی ام عمل کن

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 16 ژانویه, 2022