پیغام و پرستش – ای روح خدا بر زندگی خشکیده من بدم

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 26 سپتامبر, 2021