پیغام و پرستش – ای مسیح میخواهم از زخمهایم شفا بیابم

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 6 فوریه, 2022