پیغام و پرستش – بازسازی مذبح خداوند

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 30 ژانویه, 2022