پیغام و پرستش – با اعلان برکت،جنگ نیکوی ایمان کنید

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 13 نوامبر, 2022