جلسه عبادتی ، پرستشی ويژه پنطيکاست ، کلیسای عیلام زنده – 20.05.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: