جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده ( اولين جلسه ) – 08.01.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: