جلسه عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 27.05.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: