پیغام و پرستش – عبادت معقول شما اینست

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 22 نوامبر, 2015