جلسه عبادتی پرستشی جمعه صليب همراه با شام خداوند

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 25 مارس, 2016