جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – رستاخيز عيسای مسيح

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: 27 مارس, 2016