جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 5 ژوئن, 2021