جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – 11.12.2016

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: