جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده – 15.01.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: