جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده 16.10.2016

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: