جلسه عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 17 آوریل, 2016