حقیقت ( مسیح ) شما را آزاد میکند – مراسم ویژه تعمید ، کلیسای عیلام زنده – 02.09.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: