پیغام و پرستش – خداوندا مدد کن انسانیت کهنه را رها کنم

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 19 سپتامبر, 2021