خداوند ترا به عمقها دعوت کرده تا چيزهائی که نديدی و نشنيدی را تجربه کنی – 26.11.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: