پیغام و پرستش – خدا ترسی داری یا فقط خدا رو دوست داری

نام واعظ: کشیش سیامک زرگری
تاریخ موعظه: 28 آگوست, 2022