در بحرانهای زندگی ، فيض رنگارنگ خداوند را طلب کن تا ترا رهائی بخشد – 18.09.2016

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: