شکرگزاری کليدی برای دريافت بيشتر رحمتهای خدا – 09.10.2016

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: