عیسا و مار برنجین بر نیزه موسی ( مراسم ویژه جمعه صلیب ) 10.04.2020

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: