مراسم ، عبادتی پرستشی کليسای عيلام زنده 18.02.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: