مراسم عبادتی، پرستشی کليسای عيلام زنده – مراسم تعميد – 10.09.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: