مراسم عبادتی، پرستشی کليسای عيلام زنده – 28.01.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: