مراسم عبادتی، پرستشی کليسای عيلام زنده – 15.04.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: