مراسم عبادتی، پرستشی کليسای عيلام زنده – 03.06.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: