مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 12.03.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: