مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 17.09.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: