مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 29.01.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: