مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 19.11.2017

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: