مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده سال نو – 07.01.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: