مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 15.07.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: