مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 09.09.2018

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: