مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 24.02.2019

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: