مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 02.06.2019

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: