مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 14.07.2019

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: