مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 04.08.2019

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: