مراسم عبادتی ، پرستشی کليسای عيلام زنده – 15.12.2019

نام واعظ: شبان رزیتا زرگری
تاریخ موعظه: